Countries:
Zmienia­my zwykłe szafki
w stylowe meble do szatni

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
MEBLE  FITNESS
MEBLE FITNESS

Specja­li­stycz­ne meble i szafki do klubów sporto­wych i fitness.

Szcze­gó­ły
MEBLE BIUROWE
MEBLE BIUROWE

Nowocze­sne i kreatyw­ne meble do biura i przestrze­ni cowor­kin­go­wych

Szcze­gó­ły
MEBLE SKLEPOWE
MEBLE SKLEPOWE

Indywi­du­al­ne i niepo­wta­rzal­ne meble do sklepów i obiektów handlo­wych.

Szcze­gó­ły
MEBLE RESTAURACYJNE
MEBLE RESTAURACYJNE

Wysma­ko­wa­ne i zaska­ku­ją­ce meble dla gastro­no­mi.

Szcze­gó­ły
MEBLE HOTELOWE
MEBLE HOTELOWE

Nowocze­sne, luksu­so­we oraz butikowe meble do hotelu.

Szcze­gó­ły
Sky is the limit
Sky is the limit 

Nie boimy się wyzwań. ATEPAA® to produk­cja bez ograni­czeń.

Szcze­gó­ły

Produkujemy meble wysokiej jakości dostosowując je do indywidualnych potrzeb. 

Wspólny cel

Partner­skie i nowocze­sne podej­ście do każdego projektu. Wszystko po to aby osiągnąć zamie­rzo­ny efekt.

Kontraktowa produkcja

Komplek­so­wa obsługa klienta, która uwzględ­nia szereg konsul­ta­cji, poprzez projekt na zindy­wi­du­ali­zo­wa­nej produk­cji kończąc.

Projekt 3D

Dla naszych klientów tworzymy fotore­ali­stycz­ne wizuali­za­cje 3D. Dla nas to przyjem­ność, a dla naszych klientów okazja, aby wybrać najlep­sze rozwią­za­nie.

Instalacja mebli w całej Polsce

Trans­port, wniesie­nie oraz montaż, dbamy o to aby całość projektu przebie­ga­ła profe­sjo­nal­nie i w miłej atmos­fe­rze.

Projektowanie sklepów
RETAIL DESIGN OD ATEPAA®
Projek­to­wa­nie sklepów

Pomożemy Ci stworzyć pomiesz­cze­nia spełnia­ją­ce zarówno oczeki­wa­nia estetycz­ne, jak wymogi funkcjo­nal­ne.
Dedyko­wa­ny dział projek­to­wy oraz własna produk­cja daje nam nieskoń­czo­ne możli­wo­ści.

Zobacz Więcej

Kreatywne biuro
OFFICE DESIGN OD ATEPAA®
Kreatyw­ne biuro

Łączymy kreatyw­ne pomysły z własną produk­cją oferując komplek­so­wą ofertę.
Idealnie dopaso­wa­ne produkty prosto od produ­cen­ta.

Zobacz Więcej

Aktualności

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Realizacja dla Food & Ball by Arkadiusz Milk. Dodane29 grudnia 2018 

Nasza reali­za­cja dla wyjąt­ko­wej restau­ra­cji Food & Ball zakoń­czy­ła się sukcesem…

Zobacz więcej 

Ciągły rozwój oraz inwestycja w nowe maszyny. Dodane7 listopada 2018 

Wierzymy, że żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić człowie­ka…

Zobacz więcej 

WOW ! Gensler wybiera naszą firmę. Dodane7 listopada 2018 

ATEPAA® marką referen­cyj­ną części mebli dla nowej siedziby LinkedIn w Londynie…

Zobacz więcej 

Wyposażyliśmy hotel HILTON na Malcie Dodane7 listopada 2018 

Insta­la­cja, której naszej ekipie insta­la­cyj­nej zazdro­ści­ła cała firma…

Zobacz więcej 

Projekt oraz produkcja mebli dla butiku Höllwarth w Wiedniu. Dodane7 listopada 2018 

Możli­wość powie­rze­nia w jedne ręce projektu oraz produk­cji indywi­du­al­nych mebli…

Zobacz więcej 

Sieć restauracji Bon Apetito z fit outem wykonanym przez ATEPAA® Dodane7 listopada 2018 

Na podsta­wie wspania­łe­go i zaska­ku­ją­ce­go projektu Brand’ys Design wykona­li­śmy meble oraz elementy dekora­cyj­ne…

Zobacz więcej 

Z pełnym zaanga­żo­wa­niem

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.