Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

LINIA KEMI™ MINIMALISTYCZNY I ELEGANCKI SYSTEM MEBLI DO BIURA

Prosta forma i najwyższa jakość wykonania mebli biurowych.

Połączenie minimalistycznej formy z szeroką opcją konfigurowania systemu.
Linia KEMI™, wyjątkowa kolekcja mebli biurowych od ATEPAA®

Dowolne możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji stano­wisk pracy, prosta forma nadająca się do każdego wnętrza, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii mebli biuro­wych KEMI.
Projek­tu­jąc linię KEMI chcie­li­śmy stworzyć meble, które znajdą zasto­so­wa­nie w dużych biurach open space, jak również mogące stanowić dosko­na­łą i dostępną opcję dla małych i klima­tycz­nych środo­wisk pracy.

Linia KEMI™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu w bardzo przystęp­nych cenach.
Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia wielu elemen­tów kolekcji daje bardzo duże możli­wość organi­za­cji każdej przestrze­ni pracy.

Kolekcja składa się z podsta­wo­wych elemen­tów takich jak biurka pracow­ni­cze, szafki na dokumen­ty, konte­ner­ki osobiste czy nowocze­sne szafki typu “lockers”.
Ponadto całą linię uzupeł­ni­li­śmy w stylowe panele akustycz­ne czy konfi­gu­ro­wal­ne siedzi­ska.

Jakość i bezpieczeństwo

Meble biurowe z powierzchnią antybakteryjną z cienkiego materiału HPL kompakt oraz płyty meblowej.

Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji. POBIERZ

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że linia KEMI™ z całą pewno­ścią wyróżnia się na rynku. POBIERZ

ATEPAA® to produ­cent dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem. KONTAKT

Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację. Nasz dział projektowy dostosowuje dostępne bryły, często uzupełniając je o kreatywne i indywidualne elementy, tym samym nadając pomieszczeniom niepowtarzalny charakter.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest