Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla klientów klubu fitness ma znacze­nie. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz identy­fi­ka­cją reali­zo­wa­ne­go obiektu sporto­we­go.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu, potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń przycią­ga klientów swoją atmos­fe­rą.
Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet.
Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Szafki do klubu fitness, ławki, recepcja oraz wiele innych mebli, które dostar­czy­li­śmy przez wiele lat naszej działal­no­ści, stały się naszą wizytów­ką, a dla naszych klientów częścią ich sukcesu. Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które motywują klientów do ćwiczeń w całej europie.

  • Wszyst­kie
  • Pozosta­łe meble
  • Szafki Ubranio­we
Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe — Zabrze

Prosta forma i niezwy­kła dbałość o detal.
Szafki ubranio­we z linii KILII wyposa­żo­ne w zamki elektro­nicz­ne.

zobacz

Nowoczesne szafki ubraniowe na ławce — Szczecin

Wybór dekoru imitu­ją­ce­go beton w dwóch odcie­niach oraz natural­ne­go drewna na ławkę okazał się “strzałem w dziesiąt­kę”.

zobacz

Szafki ubraniowe z grafiką

Projekt, który zachwyca w całej Europie. Niesza­blo­no­we podej­ście do projektu szafek ubranio­wych dla użytkow­ni­ków studia “cycling”.

zobacz

Szafki ubraniowe z ławką

Luksu­so­we szafki ubranio­we z ławką. Grupa LPP wybrała linię KILII™ na ławce z natural­ne­go dębu. Szafki zostały wyposa­żo­ne w zamki na kartę.

zobacz

Nowoczesne szafki fitness do siłowni w Warszawie

Najwyż­szej jakości hybry­do­we szafki ubranio­we ATEPAA, Dynamicz­na kolory­sty­ka, przemy­śla­ny projekt oraz niesza­blo­no­we ławki sprawiły, że projekt zachwy­cił inwesto­rów.

zobacz

Szafki ubraniowe do klubu fitness

Te niezwy­kłe i nowocze­sne szafki ubranio­we trafiły do klienta w Paryżu. Klub Belinann był jedną z naszych komplek­so­wych reali­za­cji.

zobacz

Szafki ubraniowe oraz kompleksowe wyposażenie szatni

Katowice i jeden z naszych bardzo cieka­wych projek­tów. Dla klubu Get Fitness wykona­li­śmy szafki ubranio­we i wiele innych wyjąt­ko­wych mebli. 

zobacz

Nowoczesne szafki metalowe z ławką do szatni

Nowocze­sny, minima­li­stycz­ny oraz wyposa­żo­ny w najlep­szy sprzęt klub fitness w Katowi­cach. Ten projekt dał nam możli­wość produk­cji szafek metalo­wych w najlep­szym wydaniu.

zobacz

Meble do klubu fitness CORE

Jednak z naszych najwięk­szych oraz najbar­dziej wyjąt­ko­wych reali­za­cji. Dla klubu CORE zapro­jek­to­wa­li­śmy i wykona­li­śmy wyposa­że­nie szatni oraz recepcji.

zobacz

Szafki ubraniowe z zamkami elektronicznymi

Kolejny projekt określa­ny mianem “WOW”. Szafki ubranio­we z płytą mdf oraz ławką z natural­ne­go drewna a wszystko na stabil­nej metalo­wej konstruk­cji.

zobacz

Szafki do głównej siedziby BNP Paribas

Główna siedziba BNP Paribas w Luksem­bur­gu i szafki ATEPAA. Jesteśmy dumni, że inwestor wybrał bezpo­śred­nio naszą ofertę.

zobacz

Szafki ubraniowe z drzwiami HPL

Projekt obiektu sporto­we­go obsypany licznymi nagro­da­mi na świecie. Jesteśmy dumni, że braliśmy w tym udział.

zobacz

Luksusowe szafki ubraniowe i meble

Klub Quantum na ul. Pięknej w Warsza­wie. Wyjąt­ko­we i luksu­so­we wnętrza a w śród nich szafki oraz meble ATEPAA.

zobacz

Szafki ubraniowe dla klienta w Szwecji

Skandy­naw­ski styl, czyli prostota, jakość i natural­ne materia­ły. Szafki ubranio­we ATEPAA wpisują się dosko­na­le.

zobacz

Paryż, Kompleksowe wyposażenie klubu fitness

Jedno z naszych najwięk­szych wyzwań, ale również powód do dumy. Recepcja, meble do fit baru, meble tapice­ro­wa­ne robione na zamówie­nie od ATEPAA.

zobacz

Meble ATEPAA do designerskiego klubu fitness

Dla naszego klienta w Zurichu wykona­li­śmy wszyst­kie meble do klubu boutique fitness. 

zobacz

Nowoczesne i wytrzymałe meble do szatni

Katowice i jeden z naszych dużych projek­tów. Wykona­li­śmy szafki, blaty pod suszarki oraz m.in. blaty pod umywalki.

zobacz

Meble do recepcji w stylu industrialnym

Niezwy­kła, skompli­ko­wa­na w produk­cji, ale dająca wielką radość z reali­za­cji. Kwinte­sen­cja skandy­naw­skie­go stylu.

zobacz

Zabudowa recepcji do klubu fitness

Nowocze­sny projekt i funkcjo­nal­ność na której zależało inwesto­ro­wi. Projekt okazał się wielkim sukcesem.

zobacz