Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla pracow­ni­ków ma znacze­nie oraz bywa inspi­ru­ją­ce. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz misją firmy.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu, potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń motywuje pracow­ni­ków swoją atmos­fe­rą.
Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet.
Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Szafki do biura, biurka pracow­ni­cze, recepcja oraz meble na zamówie­nie, które dostar­czy­li­śmy przez wiele lat naszej działal­no­ści, stały się naszą wizytów­ką, a dla naszych klientów częścią ich sukcesu. Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które motywują pracow­ni­ków w całej Europie.

  • Wszyst­kie
  • Biuro Reali­za­cje
meble i szafki do biura

Szafki do biura w Warszawie

Te niezwy­kłe i nowocze­sne szafki pracow­ni­cze trafiły do biura EY w Warsza­wie. Szafki dla 1300 pracow­ni­ków na 7 piętrach. 

zobacz

szafki do biura dla pracowników

Szafki typu ” lockersy” do biura w Warszawie

Kolorowe, wytrzy­ma­łe i niezwy­kle praktycz­ne szafki dla pracow­ni­ków na korespon­den­cję i rzeczy osobiste.

zobacz

szafki dla pracowników rowerowe

Gdańsk i nasze szafki z grafiką do biura

Dla grupy LPP wykona­li­śmy szafki dla pracow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z zajęć fitness organi­zo­wa­nych w biurowcu. 

zobacz

szafki na laptopy do biur

Szafki na laptopy do biura

Mieliśmy przyjem­ność wykonać szafki dla siedziby IG w Krakowie. Szafki wyposa­żo­ne w półkę oraz wrzutnię na korespon­den­cję.

zobacz

wyposażenie biura coworkingowego

Kreatywne wnętrze z szafkami ATEPAA

Biuro cowor­kin­go­we wybrało szafki ATEPAA jako niezbęd­ny element dla pracow­ni­ków. Szafki w stylu industrial­nym idealnie wpisały się w projekt. 

zobacz