Elektronicznie podnoszony stelaż oraz możliwość wyboru dowolnego blatu roboczego.

Smart Desk — Nowoczesne biurka regulowane elektrycznie

Nowoczesność i ergonomia pracy.
Linia Smart Desk™.

Nasza linia biurek regulo­wa­nych elektrycz­nie to odpowiedź na najnow­sze trendy w środo­wi­sku biurowym. Tworze­nie nowocze­snych i dopaso­wa­nych rozwią­zań w meblach pracow­ni­czych to dla nas pasja oraz droga, którą podążamy od dłuższe­go czasu. 

Kolekcja Smart Desk™ to biurka regulo­wa­ne elektrycz­nie oraz manual­nie. W opcji stero­wa­nia za pomocą panelu dotyko­we­go użytkow­nik ma możli­wość szybkie­go i płynnego ustawie­nia dowolnej wysoko­ści lub może skorzy­stać z zapro­gra­mo­wa­nych wcześniej czterech ulubio­nych ustawień wysoko­ści.

Biurka oferu­je­my w wersji pojedyn­czej jak i podwój­nej F2F. Biurka w obu opcjach znajdują zasto­so­wa­nie jako stałe stano­wi­ska pracy, miejsce spotkań czy tak zwane “Gorące biurka” , w których pracow­ni­cy nie mają przypi­sa­nych stałych stano­wisk pracy. 

Oferta zawiera warianty kolory­stycz­ne samych stelaży, jak również bardzo duży wybór dekorów, z których wykonane są elementy z płyt lamino­wa­nych. Ponad to, nasi klienci mają bardzo szeroką opcje wyboru wielko­ści blatów roboczych. 

Kolekcję Smart Desk™ idealnie uzupeł­nia linia akceso­riów. Oferu­je­my m.in. konte­ner­ki mobilne, szafki czy uchwyty na komputer. 

Pobierz kartę produktową

Zobacz detale techniczne oraz opcje wykończenia. Tworzymy indywidualne rozwiązania, oferując szeroki wybór materiałów i kolorystyki.