Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

Linia LOKSA™ INDUSTRIAL

Industrialne szafki pracownicze i depozytowe

Design oraz jakość.
Linia LOKSA™ Industrial.

Industrial­ne szafki pracow­ni­cze i depozy­to­we tzw. “lockersy” w całości metalowe z najwyż­szej jakości stali w stylu ” blacke­ned steel”. Projek­tan­ci ATEPAA zmienili zwykłe szafki metalowe w stylowe meble metalowe do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych i kompu­te­rów, które idealnie wpisują się we wnętrza nowocze­snych biur. Archi­tek­ci oraz inwesto­rzy szuka­ją­cy niestan­dar­do­wych rozwią­zań z pewno­ścią dzięki tej linii znajdą coś dla siebie. Szafki charak­te­ry­zu­ją się surową formą ale dzięki nowocze­snym lakierom ich powierzch­nia jest niezwy­kle miła w dotyku oraz łatwa w utrzy­ma­niu czysto­ści.

Wykonu­je­my również inne industrial­ne meble wykonane na bazie stali. Zapra­sza­my do kontaktu.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek. Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia. Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected] Zobacz typy szafek z linii LOKSA™

Jakość lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Szafki z linii LOKSA™ Industrial lakie­ro­wa­ne są w specja­li­stycz­nym trans­pa­rent­nym lakierem prosz­ko­wym. Istnieją 2 opcje struk­tu­ry: — mat — połysk Zamów próbkę

Szafki z linii LOKSA™ Industrial mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny. Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków. Zobacz dostępne zamki

Linia LOKSA™ Industrial daje nam możli­wość wykona­nia perfo­ra­cji na froncie lub pozosta­wie­nia gładkiej powierzch­ni. Dodat­ko­wa wenty­la­cja w indywi­du­al­nym stylu lub gładki eleganc­ki front. Sam decydu­jesz. Zobacz dostępne rodzaje

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia. Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we oraz na rzeczy osobiste do biura
 • szafki na laptopy
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
 • szafki na dokumen­ty
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • struk­tu­ra lakieru w 2 opcjach: mat oraz połysk
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu
 • możli­wość wykonana wrzutni na dokumen­ty
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”)
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm )
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • nieba­ga­tel­ny, designer­ski wygląd
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • orygi­nal­ność oraz wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii LOKSA™ Industrial w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

Szafki metalowe wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracowniczych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest