Countries:

Zamki mechaniczne DIAL na kod do szafek


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
tekkst

Zamki elektroniczne na kod


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek

Zamki na kod SOLA jakość w niskiej cenie


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek

Doradzamy, instalujemy lub wysyłamy na miejsce.

Zamki do siłowni, do klubu fitness, do hotelu i biura. ATEPAA jako przed­sta­wi­ciel marki Digilock oferuje najlep­sze ceny zamków, montaż oraz profe­sjo­nal­ne wsparcie technicz­ne.

Jak wygląda proces zamówie­nia

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik zamków

ATEPAA oferuje zamki Digilock za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Oferta zamków z szafkami ATEPAA

Daj się zasko­czyć rewela­cyj­ną promocją zamków insta­lo­wa­nych w naszych szafkach. Fabrycz­ne przygo­to­wa­nie szafek oraz profe­sjo­nal­ny montaż za 0 zł.

Nowoczesność i technologia.

Nowa genera­cja zamków AXIS spełnia­ją­ca najwyż­sze wymaga­nia. Piękno, jakość oraz opaten­to­wa­ne rozwią­za­nia marki Digilock, zapew­nia­ją­ce najwyż­szy poziom bezpie­czeń­stwa. Zamki dostępne w opcji zbliże­nio­wej RFID oraz na kod PIN.

ZOBACZ OFERTĘ ZAMKÓW AXIS

Nowość, zamek elektroniczny na kod SOLA, marki Digilock

Zamek SOLA to idealne połącze­niu designu, jakości oraz zaska­ku­ją­co niskiej ceny. Model SOLA jest aktual­nie najczę­ściej wybie­ra­ny zamkiem do szafek ubranio­wych w szatniach pracow­ni­czych, klubach fitness czy nawet w nowocze­snych biurach.

Zobacz więcej

Linie produktowe / Zamki Digilock 

Linie produktowe / Zamki budżetowe

Dlaczego zamki od ATEPAA?

ATEPAA dostar­cza wysoko­za­awan­so­wa­ne techno­lo­gicz­nie meble oraz systemy zamknięć do szafek oraz mebli biuro­wych. Jakość, design oraz innowa­cyj­ne produkty sprawiły, że obecnie nasza firma jest jednym z liderów na rynku europej­skim. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na fachowe doradz­two oraz profe­sjo­nal­ny i fabrycz­ny montaż zamków.

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce. 
Pracujemy dla klientów globalnie.