Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla pracow­ni­ków ma znacze­nie oraz bywa inspi­ru­ją­ce. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz misją firmy.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu, potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń motywuje pracow­ni­ków swoją atmos­fe­rą.
Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet.
Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które zaska­ku­ją formą.
Wierzymy, że dobry projekt oraz jakość z jakim zostało wykonane wyposa­że­nie sklepów to jedne ze składo­wych sukcesu inwesto­rów.

  • Wszyst­kie
  • Sklepy Reali­za­cje

Design i produkcja mebli dla Höllwarth Vienna

Luksu­so­wy butik z odzieżą męską w sercu Wiednia.

zobacz