Countries:
Przed nami nowy wyjąt­ko­wy projekt.
Już wkrótce wykonamy meble hotelowe dla Monasti­co w Gdańsku(CH Forum)

ZOBACZ
Wspólnie z pracow­nią Brand’ys Design stworzy­li­śmy wspania­łe miejsce.
Naszym zadaniem było komplek­so­we wykona­nie wszyst­kich mebli i dekora­cji.


ZOBACZ REALIZACJEKONTAKT
Świeży i wysma­ko­wa­ny projekt dla sieci restau­ra­cji Bon Apetito.
Oczywi­ście cały fit out został wykonany przez nas. 


ZOBACZ REALIZACJEKONTAKT

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Nowoczesne oraz najwyższej jakości meble do restauracji i gastronomii.

Dzięki wyjąt­ko­we­mu know how mamy pewność, że nieza­leż­nie od rodzaju przestrze­ni, rozwią­za­nia, które propo­nu­je­my spełnia­ją ponad­cza­so­we założe­nia.
Zawsze wycho­dzi­my naprze­ciw oczeki­wa­niom Klientów – projek­tu­je­my i produ­ku­je­my meble restau­ra­cyj­ne zgodnie z ich wytycz­ny­mi, dosto­so­wu­jąc się do wszyst­kich wymagań.

Nasza praca to ścisła współ­pra­ca z biurami projek­to­wy­mi. Dzięki tak kreatyw­nej symbio­zie tworzymy wspania­le przestrze­nie wyposa­żo­ne w najlep­sze meble.

W naszej ofercie znajdują się podsta­wo­we elementy takie jakie meble do strefy barowej, stoliki, krzesła i fotele, elementy dekora­cyj­ne oraz meble tapice­ro­wa­ne. Tak szerokie spektrum możli­wo­ści produk­cyj­nych daje nam szansę wykona­nia najbar­dziej wymaga­ją­cych projek­tów.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce 

ATEPAA® to specja­li­ści z wielkim doświad­cze­niem, którzy zapew­nia­ją profe­sjo­nal­ną obsługę podczas reali­za­cji każdego projektu. Nasze know how zapewnia wsparcie od projektu poprzez produk­cję, aż po trans­port i insta­la­cję.

Stoły i stoliki

Najważ­niej­szy i kluczowy element w każdym lokalu gastro­no­micz­nym. Tworzymy stoliki i stoły, które idealnie współ­gra­ją z profilem działal­no­ści.

Lada i bar

Wysma­ko­wa­ne meble najwyż­szej jakości, które zaska­ku­ją formą. Wierzymy, że indywi­du­al­ny charak­ter mebli jest jednym z kluczo­wych elemen­tów wyróż­nia­ją­cych na rynku.

Sofy i loże 

Dobrze mieć dobre oparcie w solidnym produ­cen­cie. Produ­ku­je­my indywi­du­al­ne meble, tworząc każdy lokal wyjąt­ko­wym i niepo­wta­rzal­nym.

Krzesła

Uzupeł­nia­my wyposa­że­nie restau­ra­cji o najlep­sze krzesła dostępne na rynku. Oferu­je­my rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wymagań i budżetu.

Oświetlenie i dekoracje

Dobre wnętrze i meble wymagają korzyst­ne­go światła.
Uzupeł­nia­my swoje projekty o produk­cję oświe­tle­nia również pod indywi­du­al­ne na zamówie­nie.

Sky is the limit

Nie boimy się wyzwań, chętnie podej­mu­je­my się wyzwań projek­to­wych i produk­cyj­nych. Zachę­ca­my do przesy­ła­nia zapytań lub cieka­wych projek­tów

Background Image
ATEPAA® to produk­cja bez ograni­czeń.

Tworzymy wyjątkowe meble do restauracji

Projekt lokalu dopaso­wa­ny idealnie do potrzeb prosto od produ­cen­ta, z ATEPAA® to możliwie.
Odpowia­da­my na potrzeby klienta zarówno dotyczą­ce design’u jak również określo­ne­go budżetu na reali­za­cję.

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.