Realizacja dla Food & Ball by Arkadiusz Milk.

29 grudnia 2018 - 1 minute read

Nasza reali­za­cja dla wyjąt­ko­wej restau­ra­cji Food & Ball zakoń­czy­ła się sukcesem.

Jeden z naszych najtrud­niej­szych projek­tów jaki mieliśmy okazję wykonać. Bardzo duża ilość trudnych i wymaga­ją­cych techno­lo­gicz­nie elemen­tów sprawiła, że projekt pochłoną wiele godzin pracy wykonaw­czo — konstruk­tor­skich.
Food & Ball to przykład reali­za­cji, która pokazuje szeroki zakres naszych możli­wo­ści produk­cyj­nych, jak również wyjąt­ko­we know how naszych pracow­ni­ków. Dla tego wyjąt­ko­we­go klienta, wypro­du­ko­wa­li­śmy i zainsta­lo­wa­li­śmy wszyst­kie meble wspólne ( twarde i miękkie ), zabudowę baru, forni­ro­wa­ne okładzi­ny ścienne, stolarkę drzwiową, szklenia oraz dekora­cje sufitowe.
Restau­ra­cja została wykonana według projektu Bran’ys Design.
Zdjęcia wykonał: Tomasz Zakrzew­ski / Archi­fo­lio.