Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

Linia LOKSA™ INDUSTRIAL

Szafki ubraniowe i depozytowe

SZEREG MOŻLIWOŚCI ORAZ JAKOŚĆ,
LINIA LOKSA™ INDUSTRIAL CIĘ ZASKOCZY.

Szafki ubranio­we i depozy­to­we w całości metalowe z najwyż­szej jakości stali pokrytej specja­li­stycz­nym lakierem. Efekt “blacke­ned steel” został opraco­wa­ny przez ATEPAA i od razu spotkał się w wielkim zainte­re­so­wa­nie w całej Europie. Przemy­śla­na i dobrze zapro­jek­to­wa­na konstruk­cja, dbałość o detal oraz wyczucie stylu sprawiło, że szafki z tej linii są designer­skim, ale i praktycz­nym pomysłem na szatnię czy strefę do przecho­wy­wa­nia rzeczy np. w biurze.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected]

Zobacz typy szafek z linii LOKSA™

Jakość lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
Szafki z linii LOKSA™ Industrial lakie­ro­wa­ne są w specja­li­stycz­nym trans­pa­rent­nym lakierem prosz­ko­wym. Istnieją 2 opcje struk­tu­ry:
— mat
— połysk

Zamów próbkę

Szafki z linii LOKSA™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę.

Zobacz dostępne zamki

Linia LOKSA™ daje nam możli­wość wykona­nia perfo­ra­cji na froncie lub pozosta­wie­nia gładkiej powierzch­ni.
Dodat­ko­wa wenty­la­cja w indywi­du­al­nym stylu lub gładki eleganc­ki front. Sam decydu­jesz.

Zobacz dostępne rodzaje

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej
 • szafki pracow­ni­cze do biura (m.in na laptopy)
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • struk­tu­ra mat lub połysk
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu nadające jeszcze bardziej industrial­ny charak­ter.
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”)
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm )
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • nieba­ga­tel­ny design
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii LOKSA™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie lub stylu industrial­nym.

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Szafki metalowe wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracow­ni­czych. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest