Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla pracow­ni­ków ma znacze­nie oraz bywa inspi­ru­ją­ce. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz misją firmy.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu, potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń motywuje pracow­ni­ków swoją atmos­fe­rą.
Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet.
Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które zaska­ku­ją formą.
Wierzymy, że dobry projekt oraz jakość z jakim zostało wykonane wyposa­że­nie restau­ra­cji to jedne ze składo­wych sukcesu inwesto­rów.

Stoliki i stoły do restau­ra­cji, zabudowa baru, meble tapice­ro­wa­ne czy elementy dekora­cji to tylko nielicz­ne elementy, które wykonu­je­my.

  • Wszyst­kie
  • Restau­ra­cje Reali­za­cje

Meble hotelowe, meble do restauracji, projekt hotelu i restauracji inspiracje

Miło nam poinfor­mo­wać, że ATEPAA® została wybrana na general­ne­go wykonaw­cę mebli i dekora­cji do Monasti­co w Gdańsku…

zobacz

Kompleksowa produkcja mebli i dekoracji dla Bon Apetito

Sieć restau­ra­cji Bon Apetito, to zupełnie nowa jakość na polskim rynku gastro­no­micz­nym.

zobacz

Kompleksowa produkcja mebli i dekoracji dla Food & Ball

Food & Ball by Arkadiusz Milik, to wyjąt­ko­wa restau­ra­cja oraz social club w Katowi­cach.

zobacz