ATEPAA® Producent Mebli Kontraktowych

Linia ARTA™

Hybrydowe szafki ubraniowe oraz depozytowe

Szereg możliwości oraz jakość.
Linia ARTA™.

Hybry­do­we szafki ubranio­we oraz depozy­to­we to połącze­nie metalo­wych korpusów oraz frontów wykona­nych z płyty lamino­wa­nej. Linia ARTA™ to idealne połącze­nie wytrzy­ma­łej konstruk­cji stalowej z możli­wo­ścia­mi kolory­stycz­ny­mi, które daje nam szeroki wybór płyt lamino­wa­nych.

Szafki szatnio­we z linii ARTA™ charak­te­ry­zu­ją się wyższym poziomem bezpie­czeń­stwa oraz odpor­no­ścią na zużywa­nie niż szafki wykonane w całości z płyty meblowej. W standar­dzie w zależ­no­ści od modelu szafki wyposa­żo­ne są w drążek z haczy­ka­mi lub haczyk. Dodat­ko­wa półka lub inny sperso­na­li­zo­wa­ny element? Nie ma sprawy, staramy się aby nasze produkty sprosta­ły wszelkim oczeki­wa­niom.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas.
Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

Zobacz typy szafek z linii ARTA™

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki szatnio­we ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Linia ARTA™ to możli­wość wykona­nia indywi­du­al­nej grafiki na frontach. Więcej infor­ma­cji: info@atepaa,com

Zobacz kolory i dekory w linii ARTA™

Szafki ubranio­we z linii ARTA™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę.

Zobacz dostępne zamki

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej
 • szafki pracow­ni­cze do biura (m.in na laptopy)
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka (korpus — RAL / fronty — cała gama kolorów oraz dekorów drewno­po­dob­nych)
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • korpus wykonany ze stali galwa­ni­zo­wa­nej ( *opcja )
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”)
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm )
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • bogaty wybór kolory­sty­ki oraz dekorów drewno­po­dob­nych
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii ARTA™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

Szafki ubraniowe i depozytowe z linii ARTA™ wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracowniczych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest