ATEPAA® Producent Mebli Kontraktowych

Recepcje, fit bary, szafy i inne

Meble dedykowane do klubu fitness

Szereg możliwości oraz jakość.
Indywidualny i spójny projekt.

Z pasją projek­tu­je­my oraz produ­ku­je­my meble dedyko­wa­ne do klubu fitness. Recepcja oraz strefa fit baru oraz inne dedyko­wa­ne meble są jednym z kluczo­wych elemen­tów w klubie fitness. Istotnym elemen­tem jest jej ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a następ­nie nadanie im nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu, który spójnie nawią­zu­je do całości obiektu. Pracu­je­my w branży fitness już wiele lat i dosko­na­le wiemy co powinno się w niej znaleźć i w jakim ułożeniu. Nasi klienci cenią sobie bardzo nie tylko projekt czy jakość wykona­nia ale również to, że potra­fi­my fachowo doradzić.

Małe klima­tycz­ne kluby fitness czy kluby sieciowe poza ceną powinny się czymś wyróżnić, a dobrze przemy­śla­ne wnętrze z orygi­nal­nym designem jest jednym z takich elemen­tów.

Meble gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli meble mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

ATEPAA to przemy­śla­ny projekt oraz produk­cja z dbało­ścią o każdy detal. Pamiętaj jednak, że na to potrze­bu­je­my czasu. Skontak­tuj się z nami przynaj­mniej na 2 miesiące przed plano­wa­nym urucho­mie­niem klubu. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com a dalszy proces popro­wa­dzi­my z miłej i partner­skiej atmos­fe­rze.
Jesteśmy pewni, że efekt Cię miło zaskoczy.

Kolory­sty­ka, materiał, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że meble ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
Skontak­tuj się z nami aby otrzymać więcej inspi­ra­cji, które możemy wykorzy­stać przy naszym wspólnym projek­cie.

Oczywi­ście nic nie zastąpi wspólnej rozmowy oraz oczeki­wań ze strony inwesto­ra.
Jednak projekt musimy oprzeć na materia­łach przygo­to­wa­nym na etapie projektu budynku.
Rzuty pomiesz­czeń w formacie dwg lub pdf będą dla nas podstawą, na których oprzemy nasz projekt wykonaw­czy.
Wystar­czy, że otrzy­ma­my taką dokumen­ta­cję a resztą zajmie się nasz dział projek­to­wy.
Po po ustale­niu optymal­ne­go rozwią­za­nia przygo­tu­je­my wycenę reali­zo­wa­ne­go projektu.

Czas produk­cji oraz insta­la­cji trwa od 3–6 tygodni.

Oferujemy:
  • recepcje
  • fit bary
  • szafy do przecho­wy­wa­nia sprzętu
  • inne meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie
  • lustra oraz blaty pod suszarki
Możliwości:
  • projekt przygo­to­wa­ny od A do Z przez projek­tan­tów ATEPAA
  • doradz­two
  • dosto­so­wa­nie projektu do określo­ne­go budżetu
  • trans­port oraz insta­la­cja

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

ATEPAA to najwyższej jakości szafki ubraniowe oraz meble fitness na rynku. Jednak to nie wszystko, swoim klientom oferujemy fachowe doradztwo, aranżację oraz wysokiej jakości projekt 3D. Każde pomieszczenie jest projektowane indywidualnie w oparciu o wytyczne inwestora oraz biura projektowego mającego nadzór autorski nad inwestycją. Jesteśmy pewni, że sprostamy Twoim oczekiwaniom. Kochamy swoją pracę a Państwa projekt będzie naszym kolejnym wyzwaniem.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest