Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

Linia Luova™

Nowoczesne szafki biurowe dla pracowników

Jakość oraz design.
Linia LUOVA™.

Szafki pracow­ni­cze i depozy­to­we tzw. “lockersy” w całości wykonane z płyty lamino­wa­nej. Szafki z linii Luova™ idealnie wpisują się we wnętrza nowocze­snych biur, dając bardzo duży wybór dekorów drewno­po­dob­nych czy kolorów jedno­barw­nych.
Szafki z linii Luova™ mogą również zostać wykonane w oparciu o indywi­du­al­ny projekt. Archi­tek­ci oraz inwesto­rzy, szuka­ją­cy niestan­dar­do­wych rozwią­zań, z pewno­ścią dzięki tej linii znajdą coś dla siebie. Nasze tzw. lockersy mogą być łączone z nowocze­sny­mi zabudo­wa­mi, takim jak strefa relaksu, strefa kawy czy z szafami na odzież wierzch­nią. Louva™ to poza szerokim wyborem pod kątem designu, możli­wość zainsta­lo­wa­nia każdego zamka.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić, jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu. Wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu, bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek. Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia. Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected] Zobacz typy szafek z linii LUOVA™

Fronty oraz korpusy szaf mogą zostać wykonane z płyt lamino­wa­nych w dekorach drewno­po­dob­nych oraz jedno­barw­nych. Zobacz kolory­sty­kę

Szafki z linii Luova™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny. Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków Zobacz dostępne zamki

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy? Zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia. Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we oraz na rzeczy osobiste do biura
 • szafki na laptopy
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
 • szafki na dokumen­ty
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • fronty oraz korpusy mogą zostać wykonane z płyt w dekorach drewno­po­dob­nych oraz jedno­barw­nych
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • możli­wość wykonana wrzutni na dokumen­ty oraz gładkie­go frontu
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na nóżkach
 • zabudo­wa­ne w ścianę
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • duży wybór opcji kolory­stycz­nych

Rozwiązania indywidualne oferowane naszym klientom.

Szafki ATEPAA wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez pracowników. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest