Countries:

Workplace of the FutureSzafki do biura EY w Warszawie


Zobacz Reali­za­cjęOferta Szafek

Szafki z grafiką dla rowerzystóww nowoczesnym biurowcu


zobacz reali­za­cję oferta szafek

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Nowoczesne meble do biura

Poniżej prezen­tu­je­my produkty oraz ofertę dedyko­wa­ną dla nowocze­snych przestrze­ni biuro­wych. ATEPAA® projek­tu­je i produ­ku­je meble pracow­ni­cze, meble gabine­to­we, szafki biurowe typu lockers, szafy i meble archi­wi­za­cyj­ne, lady recep­cyj­ne oraz inne meble biurowe na indywi­du­al­ne zamówie­nie. Propo­nu­je­my rozwią­za­nia o nieprze­cięt­nej estetyce. Posia­da­my w ofercie modele o prostej, minima­li­stycz­nej wręcz formie, jak także rozwią­za­nia dla nowocze­snych i kreatyw­nych przestrze­ni.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Dzięki naszemu doświad­cze­niu zdoby­te­mu w trakcie reali­za­cja­mi projek­tów w całej Europie zapew­nia­my unikalne wsparcie oraz wszyst­kie składowe profe­sjo­nal­nej reali­za­cji projektu.

Background Image
ATEPAA® to produk­cja bez ograni­czeń.

Tworzymy wyjątkowe meble biurowe

Projekt biura dopaso­wa­ny idealnie do potrzeb prosto od produ­cen­ta, z ATEPAA® to możliwie.
Odpowia­da­my na potrzeby klienta zarówno dotyczą­ce design’u jak również określo­ne­go budżetu na reali­za­cję.

Zobacz nasze rozwiązania dla nowoczesnych wnętrz biurowych. 

WIELE MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI
LUOVA — NOWOCZESNE SZAFKI UBRANIOWE DLA PRACOWNIKÓW
WIELE MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI 

Szafki z linii Luova™ idealnie wpisują się we wnętrza nowocze­snych biur, dając bardzo duży wybór dekorów drewno­po­dob­nych czy kolorów jedno­barw­nych. 

Zobacz kolekcję
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE
SMART DESK — NOWOCZESNE BIURKA REGULOWANE ELEKTRONICZNIE
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Kolekcja biurek odpowia­da­ją­ca najnow­szym trendom. Elektro­nicz­nie podno­szo­ny stelaż oraz możli­wość wyboru dowol­ne­go blatu robocze­go.

Zobacz kolekcję
PROSTA I ELASTYCZNA, DOPASOWANA DO KAŻDEGO WNĘTRZA
KEMI — MINIMALISTYCZNA I ELEGANCKA LINIA MEBLI BIUROWYCH
PROSTA I ELASTYCZNA, DOPASOWANA DO KAŻDEGO WNĘTRZA 

Prosta i minima­li­stycz­na forma w połącze­niu z najwyż­szą jakością wykona­nia.
Zapro­jek­to­wa­na według nowocze­snych standar­dów.

Zobacz kolekcję
LEKKA I NIETUZINKOWA FORMA MEBLI SYSTEMOWYCH
TURKU — KOLEKCJA MEBLI BIUROWYCH, KTÓRA ZACHWYCA
LEKKA I NIETUZINKOWA FORMA MEBLI SYSTEMOWYCH

Dosko­na­łe połącze­nie elemen­tów drewnia­nych oraz stali. Wyrafi­no­wa­na forma oraz szeroki wybór materia­łów.

Zobacz kolekcję
IDEALNE UZUPEŁNIENIE NASZYCH MEBLI
ERGONOMICZNE KRZESŁA BIUROWE
IDEALNE UZUPEŁNIENIE NASZYCH MEBLI

Ergono­micz­ne i najwyż­szej jakości krzesła produ­ko­wa­ne w Polsce.
Wiele możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji cenowej i styli­stycz­nej.

Zobacz kolekcję
IDEALNE POŁĄCZENIE MEBLI MIĘKKICH I AKUSTYCZNYCH
MALMO — MEBLE TAPICEROWANE I AKUSTYCZNE DO BIURA
IDEALNE POŁĄCZENIE MEBLI MIĘKKICH I AKUSTYCZNYCH

Jedyna tak szeroka linia mebli tapice­ro­wa­nych do biur. Połącze­nie nowocze­snych form siedze­nia oraz funkcji akustycz­nych.

Zobacz kolekcję

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.