Countries:
WSPARCIE I OPIEKA

GDY PRODUKT SPOTYKA SIĘ Z TWOIMI OCZEKIWANIAMI 

Twoja decyzja musi być przemyślana i opierać się na wszystkich dostępnych materiałach

Produkt skrojony na miarę

Oczeku­jesz komplek­so­we­go i trafio­ne­go rozwią­za­nia? ATEPAA oferuje specjal­ny program, w którym nasz dział projek­to­wy stworzy produkt trafiony w dziesiąt­kę. Podczas współ­pra­cy z nami możesz zawsze liczyć na wsparcie od projektu, aż po dostawę. Otrzy­masz również managera projektu, który będzie do Twoje dyspo­zy­cji na każdym etapie.

Krok po kroku:
 • wysyłasz nam specy­fi­ka­cję lub oczeki­wa­nia co do produktu oraz plan powierzch­ni
 • otrzy­mu­jesz wstępny projekt oraz wycenę
 • po akcep­ta­cji przygo­to­wu­je­my dla Ciebie indywi­du­al­ny projekt dosto­so­wa­ny w 100 % do twoich oczeki­wań
 • ustalamy termin insta­la­cji
 • organi­zu­je­my trans­port
 • insta­lu­je­my
Co otrzymujesz:
 • indywi­du­al­ny projekt 
 • najlep­szy produkt na rynku znanej marki 
 • dedyko­wa­ne­go managera projektu,

  który zawsze jest do Twojej dyspo­zy­cji

 • dostawę oraz montaż 
 • możli­wość współ­pra­cy z doświad­czo­nym i miłym zespołem 

Pamiętaj, że zawsze po zakończeniu projektu jesteśmy do Twojej dyspozycji.