Countries:
 • LINIA MALMO™ NOWOCZESNY SYSTEM MEBLI MIĘKKICH DO BIURA

  Niebanalne i dające wiele możliwości aranżacji sofy i fotele biurowe.

Połączenie nowoczesnej formy i wielu możliwości aranżacji.
Linia MALMO™ — nowa kolekcja mebli tapicerowanych do biura.

Jedna spójna linia, wiele możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji, najlep­sze materia­ły i nieba­nal­na forma, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii MALMO™. Projek­tu­jąc naszą nową linię chcie­li­śmy stworzyć meble miękkie, które wyróżnią się formą, ale również będą dostępne cenowo dla każdego inwesto­ra.

Linia MALMO™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu. Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia ułożenia oraz spójna forma wszyst­kich typów mebli sprawia dużą łatwość na etapie projektu. 

W kolekcji można znaleźć sofy biurowe, fotele biurowe, pufy oraz ścianki akustycz­ne.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji.

  POBIERZ

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  ATEPAA® to również produ­cent mebli tapice­ro­wa­nych dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem.

  KONTAKT

Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję. Nasz dział projek­to­wy dosto­so­wu­je dostępne bryły, często uzupeł­nia­jąc je o kreatyw­ne i indywi­du­al­ne elementy, tym samym nadając pomiesz­cze­niom niepo­wta­rzal­ny charak­ter.