Countries:
Od projektu, poprzez produk­cję kończąc.
Zobacz reali­za­cję sklepu odzie­żo­we­go w sercu Wiednia. 

Zobacz Reali­za­cje

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Meble, które sprzedają. Najwyższej jakości meble sklepowe od ATEPAA

Oferu­je­my gotowe rozwią­za­nie, jakim jest reali­za­cja projektu sklepu ze wszyst­ki­mi elemen­ta­mi. Odpowia­da­my za cały proces, od projektu, poprzez własną produk­cję aż na fachowej insta­la­cji kończąc.
Dzięki wyjąt­ko­we­mu know how mamy pewność, że nieza­leż­nie od stylu, rodzaju przestrze­ni, rozwią­za­nia oraz meble, które propo­nu­je­my spełnia­ją ponad­cza­so­we założe­nia.

Dla naszych klientów reali­zu­je­my komplet­ne systemy meblowe, standy prezen­ta­cyj­ne, systemy mebli typu Shop-in-Shop a dzięki możli­wo­ścią produk­cyj­nym na wielu płasz­czy­znach, mamy możli­wość wykonać praktycz­nie każdy indywi­du­al­ny projekt.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Dzięki naszemu doświad­cze­niu zdoby­te­mu w trakcie reali­za­cja­mi projek­tów w całej Europie zapew­nia­my unikalne wsparcie oraz wszyst­kie składowe profe­sjo­nal­nej reali­za­cji projektu.

Regały i wyspy ekspozycyjne 

Bez nich nie może obejść się żaden sklep. 
Produ­ku­je­my opiera­jąc się na wszyst­kich możli­wych materia­łach.

Lady i punkty sprzedaży

Dobre wrażenie do samego końca. Finał udanych zakupów w otocze­niu dobrze wykona­nych i stylo­wych mebli w punkcie sprze­da­ży.

Lustra ścienne i mobilne

Dobrze widzieć to co się lubi. Produ­ku­je­my indywi­du­al­ne konstruk­cje dopaso­wa­ne do każdego profilu sklepu. Projek­tu­je­my i wykonu­je­my lustra ścienne oraz mobilne.

Witryny sklepowe

Meble i projekty, które przycią­ga­ją. Uwiel­bia­my wyzwania produ­ku­jąc ciekawe i przemy­śla­ny meble i dekora­cje na witryny sklepowe. 

Przebieralnie

Meble i zabudowy uzupeł­nia­ją­ce, idealnie spójne z koncep­tem całego sklepu. Projek­tu­je­my i wykonu­je­my zabudowy akceso­ria do przebie­ral­ni.

Sky is the limit

Nie boimy się wyzwań, chętnie podej­mu­je­my się zadań projek­to­wych i produk­cyj­nych. Zachę­ca­my do przesy­ła­nia zapytań lub cieka­wych projek­tów.

Background Image
ATEPAA® to produk­cja bez ograni­czeń.

Tworzymy wspaniałe meble dla wyjątkowych klientów

Świeże, kreatyw­ne a przede wszyst­kim funkcjo­nal­ne meble do sklepów.
Drewno, stal, laminaty czy elementy lakie­ro­wa­ne, łączymy je w zgodzie ze sztuką

Zobacz nasze autorskie linie mebli sklepowych

MODUŁOWY SYSTEM, DOPASOWANY DO KAŻDEJ PRZESTRZENI
Linia mebli moduło­wych ELDAR.
MODUŁOWY SYSTEM, DOPASOWANY DO KAŻDEJ PRZESTRZENI

W stylu industrial, w formie eleganc­kiej czy premium. Linia ELDAR — unikalne syste­mo­we rozwią­za­nie oraz 40 opcji perso­na­li­za­cji. Projek­tan­ci ATEPAA® przygo­to­wa­li linię mebli sklepo­wych dopaso­wa­ną do praktycz­nie każdego sektora.

PERSONALIZOWANE WIESZAKI I STANDY SKLEPOWE
Wieszaki i standy syste­mo­we z linii MARCA
PERSONALIZOWANE WIESZAKI I STANDY SKLEPOWE

ATEPAA® przygo­to­wa­ła kolekcję mebli sklepo­wych, wiesza­ków, czy standów. Gotowe rozwią­za­nie oraz możli­wość perso­na­li­zo­wa­nia materia­łów daje zaska­ku­ją­ce spektrum możli­wo­ści adapta­cji.

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.