Sieć restauracji Bon Apetito z fit outem wykonanym przez ATEPAA®

7 listopada 2018 - Less than a minute read

Na podsta­wie wspania­łe­go i zaska­ku­ją­ce­go projektu Brand’ys Design wykona­li­śmy meble oraz elementy dekora­cyj­ne dla sieci restau­ra­cji Bon Apetito.

Staramy się wycho­dzić poza ramy zwykłego dostar­cza­nia produk­tów. Uwiel­bia­my być częścią tworze­nia czegoś wyjąt­ko­we­go. Dla Bon Apetito wykona­li­śmy m.in. meble wspólne, dekora­cje wnętrza w formie markiz oraz przepie­rzeń przestrze­ni.
Za Design w tym projek­cie odpowia­da­ła pracow­nia Brand’ys Desing.
Zdjęcia dzięki uprzej­mo­ści Archi­fo­lio.