Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla pacjen­tów ma znacze­nie i coraz częściej jest ważnym elemen­tem każdego obiektu medycz­ne­go. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz misją firmy.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu, potra­fi­my również fachowo doradzić. Wykorzy­stu­je­my również materia­ły certy­fi­ko­wa­ne do użytku medycz­ne­go.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń i meble zdecy­do­wa­nie wpływa na komfort pracow­ni­ków i odczucia pacjen­tów.
Najwyż­szej jakości specja­li­stycz­ny produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet.

Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które zaska­ku­ją formą.
Wierzymy, że dobry projekt oraz jakość z jakim zostało wykonane wyposa­że­nie sklepów to jedne ze składo­wych sukcesu inwesto­rów.

  • Wszyst­kie
  • Meble denty­stycz­ne

Produkcja Mebli do Kliniki Dentystycznej w Krakowie

Meble pocze­kal­ni i gabine­tów denty­stycz­nych.

zobacz