Countries:

Synergia kreatywnej myśli oraz wiedzy technicznej

Posia­da­my własny dział projek­to­wy, który planuje i reali­zu­je kreatyw­ne pomysły w oparciu o wyjąt­ko­we know how
Projek­tu­je­my przemy­śla­ne wnętrza i meble, które stanowią idealne tło i podstawę do sukcesu rynko­we­go ekspo­no­wa­nych produk­tów.
To design wnętrza jest dla produktu a nie odwrot­nie.

Łączenie myśli z realną produk­cją w jednych rękach to niespo­ty­ka­na na rynku możli­wość tworze­nia projektu w oparciu o jedną firmę. Bezpo­śred­nio współ­pra­cu­ją­cy z działem projek­to­wym, dział konstruk­tor­ski i handlowy od samego początku mają pełną kontrolę nad budżetem i wytycz­ny­mi bizne­so­wy­mi.