Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

Linia HEBE™

Szafki w opcji Hybrydowej (HEBE™ Hybrid )

Jakość i trwałość.
Linia HEBE™, możesz na nią liczyć.

Szafki z lini HEBE™ to szafki w opcjach do wyboru w zależ­no­ści od wymagań.
— HEBE™ (Hybrid) czyli połącze­nia stalo­we­go korpusu (* ocynko­wa­na stal) oraz frontów wykona­nych z płyty kompak­to­wej HPL o grubości 12 mm.
— HEBE™ (Full HPL), czyli szafki wykonane w całości z płyty kompak­to­wej HPL, które charak­te­ry­zu­ją się odpor­no­ścią na szkodli­we warunki panujące w szatni baseno­wej.
* opcja

Szafki w opcji Hybry­do­wej (HEBE™ Hybrid) charak­te­ry­zu­ją się znacznie wyższą estetyką oraz możli­wo­ścia­mi rożnej konfi­gu­ra­cji. Linia szcze­gól­nie polecana jest do obiektów o podwyż­szo­nej wilgot­no­ści, takich jak m.in spa, ale mogą być również stoso­wa­ne jako alter­na­ty­wa dla linii LUOVA™ i KILII™.

Z kolei szafki wykonane w całości HPL ( HEBE™ Full HPL ) to rozwią­za­nie dedyko­wa­ne do szatni mokrych połączo­nych z basenami.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

Jakość i bezpieczeństwo

Szafki ubraniowe do obiektów sportowych i pomieszczeń mokrych. Szafki produkowane z płyt kompaktowych HPL o właściwościach antybakteryjnych i płyty meblowej.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected]

Zobacz typy szafek z linii HEBE™Hybrid

Zobacz typy szafek z linii HEBE™ Full HPL

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki szatnio­we ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Linia HEBE™ to możli­wość wykona­nia indywi­du­al­nej grafiki na frontach. Więcej infor­ma­cji: [email protected]

Kolory­sty­ka i dekory w linii HEBE™Hybrid

Kolory­sty­ka i dekory w linii HEBE™ Full HPL

p>Szafki ubranio­we z linii HEBE™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę.

Zobacz dostępne zamki

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej (HEBE™ Hybrid)
 • szafki pracow­ni­cze do biura (HEBE™ Hybrid)
 • szafki depozy­to­we (HEBE™ Hybrid)
 • szafki dla rowerzy­stów (HEBE™ Hybrid)
 • szafki basenowe (HEBE™ Full HPL)
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”)
 • szafki na nóżkach ( 10 cm )
Korzyści:
 • trwałość
 • bogaty wybór kolory­sty­ki
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii HEBE™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

Szafki ubraniowe i depozytowe z linii HEBE™ wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez klientów klubów sportowych, hoteli czy basenów. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest