Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

LINIA TURKU™ NOWOCZESNY SYSTEM MEBLI DO BIURA

Niebanalne i dające wiele możliwości aranżacji meble biurowe.

Połączenie nowoczesnej formy z elementami stalowymi.
Po prostu linia TURKU™, nowa kolekcja mebli biurowych od ATEPAA®.

Wiele możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji stano­wisk pracy, bogata kolory­sty­ka i nieba­nal­na forma, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii TURKU™.
Projek­tu­jąc naszą nową linię chcie­li­śmy stworzyć meble, które znajdą zasto­so­wa­nie w dużych biurach open space jak również stanowić dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla małych i klima­tycz­nych środo­wisk pracy.

Linia TURKU™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu. Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia kolory­sty­ki elemen­tów stalo­wych jak również elemen­tów z płyty meblowej daje ponad kilka­dzie­siąt opcji.

Kolekcja składa się z podsta­wo­wych elemen­tów takich jak biurka pracow­ni­cze, szafki na dokumen­ty, konte­ner­ki osobiste czy nowocze­sne szafki typu “lockers”.
Ponad to cała linię uzupeł­ni­li­śmy w stylowe partycje przestrze­ni czy konfi­gu­ro­wal­ne siedzi­ska.

Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji. POBIERZ

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że linia TURKU™ z całą pewno­ścią wyróżnia się na rynku. DOWNLOAD

ATEPAA® to produ­cent dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem. Contact

Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację. Nasz dział projektowy dostosowuje dostępne bryły często uzupełniając je o kreatywne i indywidualne elementy, nadając tym samym pomieszczeniom niepowtarzalnego charakteru.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest