Countries:
 • LINIA TURKU™ NOWOCZESNY SYSTEM MEBLI DO BIURA

  Niebanalne i dające wiele możliwości aranżacji meble biurowe.

Połączenie nowoczesnej formy z elementami stalowymi.
Po prostu linia TURKU™, nowa kolekcja mebli biurowych od ATEPAA®.

Wiele możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji stano­wisk pracy, bogata kolory­sty­ka i nieba­nal­na forma, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii TURKU™. Projek­tu­jąc naszą nową linię chcie­li­śmy stworzyć meble, które znajdą zasto­so­wa­nie w dużych biurach open space jak również stanowić dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla małych i klima­tycz­nych środo­wisk pracy. 

Linia TURKU™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu. Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia kolory­sty­ki elemen­tów stalo­wych jak również elemen­tów z płyty meblowej daje ponad kilka­dzie­siąt opcji. 

Kolekcja składa się z podsta­wo­wych elemen­tów takich jak biurka pracow­ni­cze, szafki na dokumen­ty, konte­ner­ki osobiste czy nowocze­sne szafki typu “lockers”. Ponad to cała linię uzupeł­ni­li­śmy w stylowe partycje przestrze­ni czy konfi­gu­ro­wal­ne siedzi­ska.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji.

  POBIERZ

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że linia TURKU™ z całą pewno­ścią wyróżnia się na rynku. 

  DOWNLOAD

 • Rozwią­za­nia indywi­du­al­ne

  ATEPAA® to produ­cent dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem.

  Contact

Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję. Nasz dział projek­to­wy dosto­so­wu­je dostępne bryły często uzupeł­nia­jąc je o kreatyw­ne i indywi­du­al­ne elementy, nadając tym samym pomiesz­cze­niom niepo­wta­rzal­ne­go charak­te­ru.