Countries:
Produkt

Innowa­cyj­ne produkty oraz projekty to klucz do budowa­nia naszej przewagi konku­ren­cyj­nej. Nasz zespół projek­to­wo-produk­cyj­ny pracuje w Polsce, tworząc meble, które insta­lo­wa­ne są w całej Europie. 

 

Misja

Wierzymy, że bliskie relacje naszych pracow­ni­ków z klien­ta­mi oraz partne­ra­mi tworzą firmę ATEPAA wyjąt­ko­wym miejscem, które inspi­ru­je nas do ciągłego rozwoju z zacho­wa­niem najwyż­szych standar­dów moral­nych.

Praca

Wiemy, że każde pomiesz­cze­nie jest inne, a inwesto­rzy mają różne oczeki­wa­nia. Dlatego w ATEPAA wiemy jak stworzyć produkt dopaso­wa­ny, funkcjo­nal­ny oraz charak­te­ry­zu­ją­cy się określe­niem WOW!

Obietnica

Tworzymy warunki, w których inwesty­cja naszych klientów jest jeszcze przyjem­niej­sza. Dostar­cza­my perfek­cyj­ny produkt w określo­nym czasie, zawsze dotrzy­mu­jąc danego słowa .

Pełne zaangażowanie podczas całego procesu

Analiza i doradztwo
Nasze doświad­cze­nie i własny dział konstruk­tor­ski stwarza możli­wość wykona­nia wyjąt­ko­wych i trudnych projek­tów.
Produkcja najwyższej jakości
Najno­wo­cze­śniej­szy park maszy­no­wy oraz ciągły rozwój sprawia, że odnosimy sukces na global­nym runku. 
Projekt oraz wizualizacja 
Staramy się, aby kreatyw­ne i świeże pomysły zawsze znalazły odzwier­cie­dle­nie w zreali­zo­wa­nym projek­cie.
Logistyka i instalacja 
Kładzie­my nacisk na profe­sjo­nal­ną opiekę nad reali­za­cją bezpiecz­ne­go trans­por­tu oraz szybkiej i bezpro­ble­mo­wej insta­la­cji.

Kochamy tworzyć meble

Naszą siłą jest pasja oraz zaanga­żo­wa­nie w produk­cję najwyż­szej jakości mebli. 

Łączymy doświad­cze­nie oraz precyzję ręcznej obróbki z nowocze­sną techno­lo­gią.

Staramy się, aby całość procesu techno­lo­gicz­ne­go była w naszych rękach.

Kładzie­my bardzo duży nacisk na każdy detal, aby efekt końcowy był najwyż­szej próby.

Wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra pracow­ni­cza i nowocze­sna obróbka CNC daje nam szansę na reali­za­cję wymaga­ją­cych projek­tów.

Pracu­je­my w oparciu o szeroki wybór materia­łów. Łączymy drewno, laminaty oraz stal stawia­jąc na nieba­nal­ne formy. 

Zobacz jak pracujemy 

Radość z pracy, wzajemny szacunek oraz sympatia, którą darzymy naszych klientów sprawia, że naszej projekty tworzone są w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze.

Jedne z wielu wspaniałych firm, dla których mieliśmy przyjemność pracować.