Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape

18 stycznia 2019 - Less than a minute read

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal. 

Wypro­du­ko­wa­li­śmy szafki ubranio­we wyposa­ża­jąc je w nowocze­sne zamki elektro­nicz­ne, oraz uzupeł­ni­li­śmy szatnie w zestaw innych wyjąt­ko­wych mebli.