Countries:
Nowocze­sne meble hotelowe.

Zobacz kolekcję Lund Zobacz kolekcję Oulu
tekkst
Przed nami nowy wyjąt­ko­wy projekt.
Już wkrótce wykonamy meble hotelowe dla Monasti­co w Gdańsku ( CH Forum )

Zobacz projekt
Przed nami nowy wyjąt­ko­wy projekt.
Już wkrótce wykonamy meble hotelowe dla Monasti­co w Gdańsku ( CH Forum )

Zobacz projekt
Przed nami nowy wyjąt­ko­wy projekt.
Już wkrótce wykonamy meble hotelowe dla Monasti­co w Gdańsku ( CH Forum )

Zobacz projekt
Przed nami nowy wyjąt­ko­wy projekt.
Już wkrótce wykonamy meble hotelowe dla Monasti­co w Gdańsku ( CH Forum )

Zobacz projekt

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Nowoczesne meble hotelowe

ATEPAA® specja­li­zu­je się w produk­cji kontrak­to­wej opartej na projek­tach biur archi­tek­to­nicz­nych lub na naszych autor­skich propo­zy­cjach.
Produ­ku­je­my meble i elementy dekora­cyj­ne do nowocze­snych obiektów hotelo­wych, tworząc rozwią­za­nia najwyż­szej jakości oraz zgodne z obowią­zu­ją­cy­mi trendami.

Jako specja­li­ści z wyjąt­ko­wym know how dla klientów szuka­ją­cych gotowych rozwią­zań przygo­to­wa­li­śmy również dwie linie mebli, które w sposób bardzo elastycz­ny mogą być dosto­so­wy­wa­ne do indywi­du­al­nych wymagań. Linia OULU lub LUND to meble do pokoju hotelo­we­go, nie mniej jednak mogą stać się idealnym punktem wyjścia do rozbu­do­wy styli­sty­ki na kolejne pomiesz­cze­nia wspólne w obiekcie.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Background Image

Produkcja mebli do części wspólnych w hotelu MOXY w Poznaniu (Grupa Marriot)

ATEPAA ® to specja­li­ści z wielkim doświad­cze­niem, którzy zapew­nia­ją profe­sjo­nal­ną obsługę oraz możli­wo­ści wykona­nia dla inwesto­ra najbar­dziej wymaga­ją­cych projek­tów.
Takim właśnie jest projekt MOXY, czyli obiekty hotelowe stano­wią­ce połącze­nie stylo­we­go wzornic­twa z dosko­na­łym serwisem w przystęp­nej cenie.
To już druga nasza przygoda z tą marką. Tym razem do hotelu w Poznaniu wykonamy m.in. cześć mebli do lobby.

Szafy i zabudowy 

Produ­ku­je­my przemy­śla­ne i nowocze­sne zabudowy oraz szafy do pokoi hotelo­wych.
Stawiamy na prostotę oraz jakość wykona­nia.

Łóżka oraz szafki nocne

Opiera­jąc się na doświad­cze­niu, kieru­je­my się spraw­dzo­ny­mi rozwią­za­nia­mi.
Nie mniej jednak nasze łóżka i zabudowy zachwy­ca­ją świeżym designem.

Meble tapicerowane oraz fotele

Tworzymy siedzi­ska na indywi­du­al­ne zamówie­nie lub uzupeł­nia­my wnętrza 
meblami znanych i spraw­dzo­nych produ­cen­tów.

Lobby i Recepcja

Efekt WOW na samym wejściu to nasza specjal­ność.
Wykonu­je­my nieba­nal­ne meble do części wspól­nych.

Oświetlenie i dekoracje 

Wnętrza i meble wymagają dobrego światła. 
Uzupeł­nia­my swoje projekty o produk­cję oświe­tle­nia na zamówie­nie.

Sky is the limit 

Nie boimy się wyzwań, chętnie podej­mu­je­my się wyzwań projek­to­wych i produk­cyj­nych.
Zachę­ca­my do przesy­ła­nia zapytań lub cieka­wych projek­tów.

Background Image
ATEPAA® to produk­cja bez ograni­czeń.

Kreatywny i stylowy projekt pokoju hotelowego

Świeże, kreatyw­ne, a przede wszyst­kim funkcjo­nal­ne meble hotelowe.
Drewno, stal, laminaty czy elementy lakie­ro­wa­ne, łączymy je w zgodnie ze sztuką.

Dowiedz się więcej

Zobacz nasze autorskie linie mebli hotelowych

PROSTA I FASCYNUJĄCA FORMA
LUND — Nowocze­sna linia mebli do pokoju hotelo­we­go.
PROSTA I FASCYNUJĄCA FORMA 

Zaska­ku­ją­cy, prosty i wyrafi­no­wa­ny design łączący drewno oraz stal. Elastycz­na i modułowa konstruk­cja w połącze­niu z bardzo bogatą kolory­sty­ką sprawia, że powodze­niem z linia sprawdzi się w hotelach butiko­wych oraz premium.

Zobacz kolekcję
Design zgodny z najnowszymi trendami.
OULU — Stylowe meble do pokoju hotelo­we­go
Design zgodny z najnow­szy­mi trendami. 

Anali­zu­jąc wymaga­nia inwesto­rów, stworzy­li­śmy optymal­ną propo­zy­cję, która spełnia oczeki­wa­nia szuka­ją­cych świeżego pomysłu na umeblo­wa­nie nowocze­sne­go pokoju hotelo­we­go.
Bogata kolory­sty­ka i możli­wo­ści dopaso­wa­nia do szero­kie­go wachla­rza wymagań sprawia, że linia OULU to propo­zy­cja godna poleca­nia.

Zobacz kolekcję

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.