Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla klientów hotelu ma znacze­nie. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz identy­fi­ka­cją reali­zo­wa­ne­go obiektu.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń przycią­ga klientów swoją atmos­fe­rą. Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet. Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Szafki do hotelo­wej szatni, ławki, recepcja oraz wiele innych mebli, które dostar­czy­li­śmy przez wiele lat naszej działal­no­ści stały się naszą wizytów­ką a dla naszych klientów częścią ich sukcesu. Z dumą prezen­tu­je­my nasze projekty we wnętrzach, które motywują klientów do ćwiczeń w całej europie.

  • Wszyst­kie
  • Hotel Reali­za­cje

Meble hotelowe, meble do restauracji, projekt hotelu i restauracji inspiracje

Miło nam poinfor­mo­wać, że ATEPAA® została wybrana na general­ne­go wykonaw­cę mebli i dekora­cji do Monasti­co w Gdańsku…

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

meble do hotelu aries

Aries hotel i szafki ATEPAA

Wyjąt­ko­wy projekt, hotel o niespo­ty­ka­nym klimacie. Dla hotelu Aries wykona­li­śmy szafki dla gości hotelo­wych i pracow­ni­ków.

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

szafki_meble_do_hotelu_radisson_sobieski

Szafki i meble do hotelu Radisson Sobieski

Marka sama w sobie. Centrum stolicy, luksu­so­wy hotel w nim szafki i meble ATEPAA. 

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

Szafki i meble do hotelu Arłamów

Jedyny taki hotel w Polsce, a w nim szafki meble wykonane przez ATEPAA. Jesteśmy dumni, że byliśmy tego częścią. 

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE