Countries:

Frequently asked questions

Warto wiedzieć.

 • Ogólne

  1. Gdzie są produkowane szafki i meble ATEPAA?

  Szafki oraz wszyst­kie meble produ­ko­wa­ne są przez nas w Polsce. Tworzymy nasze autor­skie rozwią­za­nia bazując na najlep­szych kompo­nen­tach do produk­cji mebli. Nasz rozwój i ciągłe dążenie do dosko­na­ło­ści zaowo­co­wa­ło tym, że marka ATEPAA znana jest obecnie w wielu krajach Europy.

  2. Gdzie można zobaczyć produkty ATEPAA?

  Nasze produkty przede wszyst­kim można zobaczyć u naszych klientów, gdzie można ocenić jak nasze meble nie poddają się próbie czasu, a ich estetyka i jakość docenia­na jest nawet po wielu latach. Od maja 2017 będziemy mogli również zaprosić naszych klientów do nowego showroom’u w Bielsku-Białej, gdzie nie tylko zapre­zen­tu­je­my gotowe meble, ale również cześć cyklu produk­cyj­ne­go. Ponad to, co roku staramy się przed­sta­wić swoją ofertę na targach między­na­ro­do­wych w Polsce i zagra­ni­cą.

  3. Jaki jest okres oczekiwania na produkty ATEPAA?

  Standar­do­wy okres oczeki­wa­nia na produkty to 4 tygodnie. Zachę­ca­my jednak do kontaktu z naszym biurem, zawsze staramy się dosto­so­wy­wać do oczeki­wań naszych klientów i jeśli jest to możliwe skracać termin produk­cji oraz ewentu­al­nej insta­la­cji.

 • Produkt

  1. Czy szafki ATEPAA są zmontowane i gotowe do użycia?

  Tak, w większo­ści nasze produkty są zmonto­wa­ne i gotowe do użycia. W zależ­no­ści od rodzaju mebla, wystar­czy połączyć je ze sobą dostar­czo­ny­mi śrubami. Nasz dział projek­to­wy stale ulepsza konstruk­cje naszych mebli tak aby klienci, którzy nie korzy­sta­ją z naszej insta­la­cji mogli je bezpro­ble­mo­wo zainsta­lo­wać. Oczywi­ście oferu­je­my również serwis wniesie­nia oraz insta­la­cji, który przy większych projek­tach gwaran­tu­je profe­sjo­nal­ny oraz szybki montaż.

  2. Czy samodzielna instalacja szafek jest trudna?

  Zdecy­do­wa­nie nie, jednak rodzaj insta­la­cji zależy od modelu. Do najła­twiej­szych należy insta­la­cja szafek na cokole, które wystar­czy wnieść, rozpa­ko­wać oraz ustawić w wybranym miejscu. Dla bezpie­czeń­stwa oraz estetyki zalecamy połącze­nie korpusów za pomocą dostar­czo­nych śrub. W ofercie posia­da­my również szafki z ławkami, w tym wypadku poza czynno­ścia­mi opisanym powyżej, przed połącze­niem szafek należy zamon­to­wać korpus szaf na stela­żach. Insta­la­cja nie wymaga specja­li­stycz­nych narzędzi, potrzeb­ne jest jedynie połącze­nie ich za pomocą dołączo­nych śrub.

  3. Czy po zakupie szafek i mebli ATEPAA mogę liczyć na profesjonalny montaż?

  Oczywi­ście, ATEPAA oferuje nie tylko najlep­szej jakości produkty, ale również dużą wagę przywią­zu­je do obsługi swoich klientów. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na usługę, która połączy organi­za­cję trans­por­tu wraz z montażem na miejscu. Nasz profe­sjo­nal­ny i miły zespół insta­la­cyj­ny na pewno Państwa nie zawie­dzie.

  4. Czy szafki objęte są gwarancją?

  Oczywi­ście, standar­do­wo oferu­je­my 2 lata gwaran­cji na nasze produkty. Nie zmienia to jednak faktu, że do Państwa usług pozosta­je­my jeszcze przez wiele lat. Lata pracy i ulepszeń naszych konstruk­cji zaowo­co­wa­ło tym, że nasze meble eksplo­ato­wa­ne są przez wiele lat w sposób bezpro­ble­mo­wy.

  5. Czy szafki mogą zostać wykonane na indywidualne zamówienie?

  Tak, jako jedna z nielicz­nych firm z naszej branży podej­mu­je­my się wymaga­ją­cych projek­tów. Takie podej­ście daje nam nie tylko satys­fak­cję z wielu wspania­łych projek­tów, ale również jest motorem napędo­wym naszego rozwoju. Oferu­je­my wiele niety­po­wych rozwią­zań zarówno do przestrze­ni biuro­wych i jak sporto­wych.

  6. Z jakich materiałów możemy skorzystać przy wyborze szafek?

  Większość materia­łów prezen­tu­je­my na naszej stronie inter­ne­to­wej, zachę­ca­my do analizy naszej oferty. Oferu­je­my produkty wykonane z takich materia­łów jak: stal, mdf, płyty lamino­wa­ne oraz natural­ne drewno. Zachę­ca­my jednak do kontaktu z naszym biurem, jesteśmy pewni, że sprosta­my każdym wymaga­niom.

  7. Czy oferujecie również meble biurowe?

  Tak, mieliśmy okazję wykonać już wiele niety­po­wych mebli na indywi­du­al­ne zamówie­nie. Przestrze­nie biurowe się zmienia­ją, a inwesto­rzy poszu­ku­ją coraz lepszych i bardziej kreatyw­nych rozwią­zań dlatego oferu­je­my meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie. Aktual­nie pracu­je­my również nad całą kolekcja mebli do biura. Będzie nawią­zy­wa­ła do świato­wych trendów, ale ofero­wa­na będzie w zdecy­do­wa­nie niższych cenach.

 • Projekt pomiesz­cze­nia

  1. Czy mogę otrzymać darmowy projekt pomieszczenia?

  Tak, naszym klientom oferu­je­my nie tylko najlep­szy produkt, miłą obsługę, ale również najwyż­szej jakości projekt pomiesz­cze­nia. Zachę­ca­my do kontaktu z naszym biurem, chętnie poznamy Państwa oczeki­wa­nia.

  2. Co jest potrzebne do projektu?

  Nasz projekt jest syntezą Państwa oczeki­wań oraz możli­wo­ści, które daje nam budżet oraz warunki lokalowe. Proszę jednak pamiętać, że dwa elementy zawsze są wymagane, brief czyli szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, o które będziemy Państwa prosić oraz rzut pomiesz­czeń. Na tej podsta­wie zacznie­my wspólną pracę nad projek­tem i produk­tem, który trafi w 100 % w Państwa oczeki­wa­nia.

  3. Czy projekt realnie oddaje realizowany projekt?

  Jest to element, na który kładzie­my wielki nacisk aby projekt zawsze pozytyw­nie zasko­czył naszych klientów. Nowocze­sne narzę­dzia do projek­to­wa­nia oraz umiejęt­no­ści w połącze­niu z naszym parkiem maszy­no­wym daje 100 % pewności. Zawsze projek­tu­je­my tak, aby dało się to wykonać w rzeczy­wi­sto­ści.

 • Zamówie­nie i płatność

  1. Jaki są opcje płatności za szafki?

  W zależ­no­ści od rodzaju projektu oferu­je­my kilka opcji płatno­ści. Staramy się aby nasza oferta była atrak­cyj­na, ale również sposób zapłaty za nasze produkty odpowia­dał, możliwie najbli­żej Państwa oczeki­wa­niom.

  2. Jak wygląda proces zamówienia?

  Oferu­je­my wiele produk­tów i w zależ­no­ści od rodzaju proces zamówie­nia może być inny. Zachę­ca­my do kontaktu z naszym biurem. Z pewno­ścią otrzy­ma­cie Państwo szcze­gó­ło­we infor­ma­cje.

  3. Czy mogę zmienić detale zamówienia po formalnym zamówieniu?

  Pomimo tego, że staramy się aby przed zamówie­niem klient otrzymał komplet infor­ma­cji i podjął trafną decyzję, to zawsze istnieje szansa na to aby w krótkim czasie po złożeniu zamówie­nia wprowa­dzić poprawki. Dla nas profe­sjo­nal­na obsługa to taka, która nasta­wio­na jest na elastycz­ne podej­ście do wymagań klienta.

 • Trans­port oraz insta­la­cja

  1. Jaki są koszty transportu szafek oraz mebli ATEPAA?

  Koszt zawsze ustalany jest indywi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodzaju i ilości produk­tów. Dokła­da­my starań aby usługa trans­por­tu była zawsze optymal­na pod względem kosztów. Ważne dla nas jest to, aby nasi klienci otrzy­my­wa­li produkt szybko, bezpiecz­nie ale również bez ponosze­nia niepo­trzeb­nych kosztów.

  2. Jak są transportowane szafki oraz meble ATEPAA?

  Podobnie jak w kwestii ceny rodzaj trans­por­tu ustalany jest indywi­du­al­nie. Staramy się aby nasze produkty trafiały do naszych klientów za pomocą trans­por­tu dedyko­wa­ne­go, który jest zdecy­do­wa­nie bezpiecz­niej­szy. Oczywi­ście przy mniej­szych zamówie­niach podczas optyma­li­za­cji kosztów wybie­ra­ny jest trans­port paletowy za pomocą najlep­szych firm kurier­skich.

  3. Czy szafki mogą być dostarczone lub ewentualnie zainstalowane w całej Polsce?

  Tak, od wielu lat insta­lu­je­my nasze meble nie tylko w całej Polsce, ale również w całej Europie. To co nas wyróżnia, to nasz własny zespół insta­la­tor­ski, który daje pewność, że produkty zostaną zainsta­lo­wa­ne w sposób profe­sjo­nal­ny i w miłej partner­skiej atmos­fe­rze.

  4. Jak długo trwa instalacja?

  Czas reali­za­cji jest oczywi­ście uzależ­nio­ny od wielko­ści projektu. Dokła­da­my starań, aby nasza insta­la­cja przebie­ga­ła w sposób bezpiecz­ny i w możliwie najkrót­szym czasie. Nasze insta­la­cje trwają od 1 do 4 dni.

  5. Jak musi być przygotowane pomieszczenie do którego mają trafić meble?

  Dobrze przygo­to­wa­ne miejsce insta­la­cji nie tylko znacznie skraca jej czas, ale też elimi­nu­je ryzyko związane z uszko­dze­niem mebli. Ważne, aby meble trafiły na swoje miejsce po zakoń­cze­niu wszyst­kich prac związa­nych z wykoń­cze­niem wnętrz. Kwestię insta­la­cji najle­piej planować tuż przed otwar­ciem obiektu z zacho­wa­niem kilku­dnio­we­go buforu.

  6. Czy szafki po instalacji da się odinstalować i przenieść?

  Tak, ATEPAA to meble modułowe, które są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby w łatwy sposób można było zmienić ich układ lub zdemon­to­wać na czas przyszłych remontów. Jedynie w kilku modelach naszych szafek ubranio­wych z uwagi na ich konstruk­cję ( lewitu­ją­ca ławka ) wymagane jest kotwie­nie do podłogi lub ściany.

  7. Do jakich krajów wysyłacie swoje meble?

  Nasze meble są dostar­cza­ne do klientów w całej Europie. Warto zazna­czyć, ze nasze meble zawsze sprze­da­wa­ne są pod naszą marką a ich sukces na takich trudnych i herme­tycz­nych rynkach jak Niemcy jest dużym sukcesem. Nasze meble cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem również w Stanach Zjedno­czo­nych a ich styl został nawet zauwa­żo­ne przez projek­tan­tów nowej siedziby firmy Apple.