Luksusowe szafki ubraniowe z ławką

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII KILII™

Projekt oraz szafki do szatni wykonane na zamówie­nie naszego klienta w Gdańsku. Zapro­po­no­wa­ne przez nas połącze­nie luksu­so­wych materia­łów idealnie wpisało się w oczeki­wa­nia inwesto­ra oraz biura projek­to­we­go.

Szafki ubranio­we z linii KILII™ z ławką to połącze­nie stabil­ne­go stalo­we­go korpusu oraz eksklu­zyw­nych materia­łów w postaci lakie­ro­wa­ne­go mdf oraz natural­ne­go drewna dębowego. Szafki idealnie uzupeł­ni­ły nowocze­sne i stylowe wykoń­cze­nie szatni. Szafki szatnio­we podobnie jak szafki pracow­ni­cze zostały wyposa­żo­ne w zamki elektro­nicz­ne na kartę pracow­ni­czą.