Countries:
 • Recepcje, fit bary, szafy i inne

  Meble dedykowane
  do klubu fitness

Szereg możliwości oraz jakość.
Indywidualny i spójny projekt.

Z pasją projek­tu­je­my oraz produ­ku­je­my meble dedyko­wa­ne do klubu fitness. Recepcja oraz strefa fit baru oraz inne dedyko­wa­ne meble są jednym z kluczo­wych elemen­tów w klubie fitness. Istotnym elemen­tem jest jej ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a następ­nie nadanie im nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu, który spójnie nawią­zu­je do całości obiektu. Pracu­je­my w branży fitness już wiele lat i dosko­na­le wiemy co powinno się w niej znaleźć i w jakim ułożeniu. Nasi klienci cenią sobie bardzo nie tylko projekt czy jakość wykona­nia ale również to, że potra­fi­my fachowo doradzić.

Małe klima­tycz­ne kluby fitness czy kluby sieciowe poza ceną powinny się czymś wyróżnić, a dobrze przemy­śla­ne wnętrze z orygi­nal­nym designem jest jednym z takich elemen­tów.

Meble gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli meble mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • O czym warto pamiętać

  ATEPAA to przemy­śla­ny projekt oraz produk­cja z dbało­ścią o każdy detal. Pamiętaj jednak, że na to potrze­bu­je­my czasu. Skontak­tuj się z nami przynaj­mniej na 2 miesiące przed plano­wa­nym urucho­mie­niem klubu. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com a dalszy proces popro­wa­dzi­my z miłej i partner­skiej atmos­fe­rze.
  Jesteśmy pewni, że efekt Cię miło zaskoczy.

 • Inspi­ra­cje

  Kolory­sty­ka, materiał, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że meble ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
  Skontak­tuj się z nami aby otrzymać więcej inspi­ra­cji, które możemy wykorzy­stać przy naszym wspólnym projek­cie.

 • Jakie materia­ły przesłać do projektu i wyceny

  Oczywi­ście nic nie zastąpi wspólnej rozmowy oraz oczeki­wań ze strony inwesto­ra.
  Jednak projekt musimy oprzeć na materia­łach przygo­to­wa­nym na etapie projektu budynku.
  Rzuty pomiesz­czeń w formacie dwg lub pdf będą dla nas podstawą, na których oprzemy nasz projekt wykonaw­czy.
  Wystar­czy, że otrzy­ma­my taką dokumen­ta­cję a resztą zajmie się nasz dział projek­to­wy.
  Po po ustale­niu optymal­ne­go rozwią­za­nia przygo­tu­je­my wycenę reali­zo­wa­ne­go projektu. 

  Czas produk­cji oraz insta­la­cji trwa od 3–6 tygodni. 

Oferujemy:
 • recepcje
 • fit bary
 • szafy do przecho­wy­wa­nia sprzętu 
 • inne meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie
 • lustra oraz blaty pod suszarki 
Możliwości:

 • projekt przygo­to­wa­ny od A do Z przez projek­tan­tów ATEPAA 
 • doradz­two
 • dosto­so­wa­nie projektu do określo­ne­go budżetu 
 • trans­port oraz insta­la­cja

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

ATEPAA to najwyż­szej jakości szafki ubranio­we oraz meble fitness na rynku. Jednak to nie wszystko, swoim klientom oferu­je­my fachowe doradz­two, aranża­cję oraz wysokiej jakości projekt 3D. Każde pomiesz­cze­nie jest projek­to­wa­ne indywi­du­al­nie w oparciu o wytyczne inwesto­ra oraz biura projek­to­we­go mającego nadzór autorski nad inwesty­cją. Jesteśmy pewni, że sprosta­my Twoim oczeki­wa­niom. Kochamy swoją pracę a Państwa projekt będzie naszym kolejnym wyzwa­niem.