Designerskie szafki ubraniowe do szatni

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII KILII™

Szafki do siłowni i klubu fitness wykonane i zainsta­lo­wa­ne w Paryżu. Reali­za­cja dla tego klienta była dla nas okazją do zapro­po­no­wa­nia materia­łów, z których zwykle nie wykonuje się szafek szatnio­wych. Pomysł okazał się trafiony a szatnia zyskała zupełnie nowy wymiar.

Projekt dla klubu Belinann to połącze­nie szafek z frontami 3D oraz szafek z grafiką, które zostały wyposa­żo­ne w nóżki oraz zamki na kłódkę. Dodat­ko­wo wyposa­ży­li­śmy obiekt w szafki depozy­to­we zainsta­lo­wa­ne przed szatnia­mi. Nasza paryska reali­za­cja okazała się również szansą na reali­za­cję wielu niestan­dar­do­wych elemen­tów takich jak plafony podwie­sza­ne do sufitu oraz meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.