Countries:
 • Linia KILI™

  Hybrydowe szafki ubraniowe oraz depozytowe

Szereg możliwości oraz jakość.
Linia KILI™ Cię zaskoczy.

Hybry­do­we szafki ubranio­we oraz depozy­to­we to połącze­nie metalo­wych korpusów oraz frontów wykona­nych z lakie­ro­wa­nej płyty mdf. Linia KILII™ to idealne połącze­nie wytrzy­ma­łej konstruk­cji stalowej z możli­wo­ścia­mi kolory­stycz­ny­mi, które daje nam lakie­ro­wa­na płyta mdf.

Szafki szatnio­we z linii KILII™ charak­te­ry­zu­ją się wyższym poziomem bezpie­czeń­stwa oraz odpor­no­ścią na zużywa­nie niż szafki wykonane w całości z płyty meblowej oraz mdf. W standar­dzie w zależ­no­ści od modelu szafki wyposa­żo­ne są w drążek z haczy­ka­mi lub haczyk. Dodat­ko­wa półka lub inny sperso­na­li­zo­wa­ny element? Nie ma sprawy, staramy się aby nasze produkty sprosta­ły wszelkim oczeki­wa­niom.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii KILI™

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Linia KILII™ to możli­wość wykona­nia indywi­du­al­nej grafiki na frontach. Więcej infor­ma­cji: info@atepaa.com

  Zobacz kolory­sty­kę w linii KILII™

 • Rodzaje zamków

  Szafki ubranio­we z linii KILII™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę.

  Zobacz dostępne zamki

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

  Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni fitness, sporto­wej czy hotelo­wej
 • szafki pracow­ni­cze do biura (m.in na laptopy, dokumen­ty czy rzeczy osobiste) 
 • szafki depozy­to­we
 • szafki na korespon­den­cję
 • szafki dla rowerzy­stów
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka ( korpus — paleta RAL / fronty — paleta ICA, NSC, RAL) 
 • wybór struk­tu­ry Mat lub High Gloss 
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki 
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • korpus wykonany ze stali galwa­ni­zo­wa­nej ( *opcja )
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”) 
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm ) 
Korzyści:

 • nowocze­sny i luksu­so­wy wygląd 
 • bogaty wybór kolory­sty­ki
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii KILI w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Szafki ubranio­we i depozy­to­we z linii KILII™ wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez klientów klubów sporto­wych, hotelach czy w szatniach pracow­ni­czych. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.