Countries:
 • Ławki do szatni

  Ławki gotowe do użycia

Szereg możliwości oraz jakość.
Indywidualny i spójny projekt.

Szatnia to nie tylko szafki.

Istotnym elemen­tem wyposa­że­nia każdej szatni są ławki. Zwięk­sza­ją komfort użytkow­ni­ków i zapew­nia­ją odpowied­nie warunki do przebra­nia się. Dzięki optymal­nym, standar­do­wym wymiarom są dosto­so­wa­ne do potrzeb większo­ści użytkow­ni­ków. Jesteśmy w stanie wykonać modele także w oparciu o indywi­du­al­ne zamówie­nie, mając na uwadze zacho­wa­nie tych samych parame­trów. Propo­nu­je­my przy tym szeroki wybór barw i odcieni z naszej palety kolory­stycz­nej, umożli­wia­jąc dosto­so­wa­nie do wizji estetycz­nej pomiesz­cze­nia.

Ławki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli ławki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • Wymiary oraz rodzaj ławek

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów oraz typów ławek do szatni.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy ławek do szatni

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że ławki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Zawsze dokła­da­my wielkich starań aby szatnia stano­wi­ła spójną całość. Więcej infor­ma­cji: info@atepaa,com

  Zobacz kolory­sty­kę ławek

 • Karta produk­to­wa

  Pobierz kartę produk­to­wą zawie­ra­ją­cą podsta­wo­we infor­ma­cje.
  W razie dodat­ko­wych pytań jesteśmy do dyspo­zy­cji.

  Karty produk­to­we:
  MITA

  TAPA

Zastosowanie:
 • szatnie w klubie fitness i siłowni 
 • szatnie pracow­ni­cze
 • szafki dla rowerzy­stów
 • szafki hotelowe
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka (RAL, płyta lamino­wa­ne, mdf, eko-skóra czy cordura, hpl) 
 • stal galwa­ni­zo­wa­na ( *opcja)
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów ławek 
 • pufy
 • ławki tapice­ro­wa­ne materia­łem “cordura”, skórą natural­ną oraz ekolo­gicz­ną
Korzyści:

 • ławki idealnie dopaso­wa­ne do szafek 
 • spójny i całościo­wy projekt dzięki dosto­so­wa­niu do szafek ATEPAA 
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość ławek daje możli­wość wykorzy­sta­nia w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

W naszej ofercie dostępne są trady­cyj­ne ławki oraz modele o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na oddzia­ły­wa­nie wilgoci. Posia­da­my w asorty­men­cie także pufy, będące eleganc­ką alter­na­ty­wą dla konwen­cjo­nal­nych mebli. Wszyst­kie modele opierają się na klasycz­nej estetyce, jednak w ich formie dostrzec można wyraźnie wpływy nowocze­sne­go designu. Propo­no­wa­ne przez nas ławki do szatni dosko­na­le kompo­nu­ją się z szafkami dostęp­ny­mi w naszej ofercie. Wspólnie tworzą funkcjo­nal­ną i estetycz­ną przestrzeń. Zachę­ca­my do przej­rze­nia naszej oferty. Na licznych wizuali­za­cjach zamiesz­czo­nych w różnych miejscach serwisu inter­ne­to­we­go odnajdą Państwo ciekawe, inspi­ru­ją­ce zesta­wie­nia naszych mebli.