Countries:
Zmienia­my zwykłe szafki metalowe
w stylowe meble do szatni

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
tekkst
Szafki ubranio­we Kilii Lux
coś dla wymaga­ją­cych

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Szafki ubranio­we na indywi­du­al­ne zamówie­nia
Lubimy wyzwania

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Meble do recepcji i fit baru
Nowocze­sność i optymal­na cena

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Szafki depozy­to­we. Kompak­to­wy rozmiar
oraz funkcjo­nal­ność w najlep­szym stylu

zobacz reali­za­cję oferta szafek

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Szafki ubraniowe oraz meble fitness

Jesteśmy eksper­ta­mi od tworze­nia z jednej strony funkcjo­nal­nych, a z drugiej nowocze­snych przestrze­ni. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo wyposa­że­nie, takie jak szafki ubranio­we do siłowni, klubu fitness, basenu czy innych obiektów rekre­acyj­nych. Propo­nu­je­my również meble dosto­so­wa­ne do szatni i wnętrz hotelo­wych.

Wycho­dzi­my na przeciw oczeki­wa­niom Klientów – projek­tu­je­my szafki ubranio­we i pracow­ni­cze zgodnie z ich wymaga­nia­mi, dosto­so­wu­jąc się do wymagań danej przestrze­ni, wielko­ści czy układu mebli. Funkcjo­nal­ność naszego wyposa­że­nia zagwa­ran­to­wa­na jest również przez przemy­śla­ny, fachowy montaż dokony­wa­ny przez ekipę doświad­czo­nych fachow­ców.

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ JAK PROJEKTUJEMY

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik szafek oraz pozostałych mebli

ATEPAA to jakość za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Tworzymy wspaniałe meble dla wyjątkowych klientów

ATEPAA to nie tylko szafki, ale również meble do recepcji, ławki, sofy a nawet indywi­du­al­nie projek­to­wa­ne ramy luster czy oświe­tle­nie. Ciekawy projekt, zakła­da­ją­cy optymal­ne koszty, jest dla nas podstawą do każdej produk­cji mebli na zamówie­nie.

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ OFERTĘ GENERALNE WYKONAWSTWO

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my produkty oraz ofertę dedyko­wa­ną inwesto­rom w branży fitness. Szafki ubranio­we, ławki do szatni, recepcja oraz meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.

Linie produktowe

  • Wszyst­kie
  • Szatnia
  • MEBLE DO KLUBU FITNESS
szafki ubraniowe do szatni

Ubraniowe szafki metalowe

Szafki metalowe do szatni na cokole, ławce i nóżkach. Wybór należy do Ciebie.

zobacz

Linia LOKSA™

Nowoczesne szafki ubraniowe

Nowość i zarazem nasz hit sprze­da­żo­wy. Jakość i specja­li­stycz­ny lakier podkre­śla­ją­cy nieba­ga­tel­ny design. 

zobacz

Linia LOKSA™ Industrial

Szafki ubraniowe ARTA

Linia Hybry­do­wa to szafki ubranio­we wykorzy­stu­ją­ce stalowy korpus oraz front wykonany z płyty lamino­wa­nej.

zobacz

Linia ARTA™

Szafki ubraniowe

Nasza druga linia hybry­do­wa. Szafki ubranio­we z frontami mdf. Rozwią­za­niem premium, czyli wysoka jakość w optymal­nej cenie.

zobacz

Linia KILII™

Szafki HPL Basenowe

Szafki wykonane z HPL przezna­czo­ne do stref mokrych. Rozwią­za­nie dedyko­wa­ne na basen, do spa. 

zobacz

Linia HEBE™

Recepcja, Fit Bar oraz inne meble

Sala fitness, pomiesz­cze­nie dla pracow­ni­ków lub kreatyw­ne meble na siłownię. Lubimy wyzwania. 

zobacz

Meble do klubu fitness

lawki_pufy_do_szatni_atepaa

Ławki do szatni

Szatnia do nie tylko szafki ale również ławki, pufy i inne meble dodające funkcjo­nal­no­ści i stylu. 

zobacz

Ławki do szatni

Zobacz co u nas słychać

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.