Projekt oraz wykonanie szafek do Q22

21 czerwca 2016 - Less than a minute read

Mieliśmy niezwy­kłą przyjem­ność wykonać szafki dla rowerzy­stów oraz pracow­ni­ków do biurowca Q22 w Warsza­wie

Nowy, nowocze­sny wieżo­wiec Q22 to kolejny presti­żo­wy adres na mapie Warszawy. Jesteśmy dumni, że byliśmy częścią tego wyjąt­ko­we­go projektu. Dla firmy ECHO Inwest­ment wykona­li­śmy i zainsta­lo­wa­li­śmy jedno­ko­mo­ro­we szafki ubranio­we dla pracow­ni­ków oraz szafki rowerowe z linii HEBE™ z frontami wykona­ny­mi z płyty HPL.