Nowy, wyjątkowy i kreatywny projekt

24 września 2014 - 1 minute read

Inwestor z Gdańska dał nam możli­wość stworze­nia wyjąt­ko­we­go projektu szatni do klubu fitness. Już wkrótce zdjęcia z tej reali­za­cji.

Dla naszego klienta w Gdańsku mieliśmy przyjem­ność stworzyć wyjąt­ko­wy projekt szatni, który zakładał stworze­nie wielu wyjąt­ko­wych i indywi­du­al­nych mebli. Poza szafkami o indywi­du­al­nych wymia­rach, wykona­li­śmy tzw. strefy relaksu naszego projektu, ławki do szatni, które zostały obite wytrzy­ma­łym materia­łem cordura, półki oraz lutra do stref makijażu.

Projekt charak­te­ry­zo­wał się doborem inten­syw­nych barw spójnych z wizerun­kiem klubu oraz wielko­for­ma­to­wą grafiką, która uzupeł­ni­ła i dodała stylu strefie relaksu. Szafki zostały wyposa­żo­ne w elektro­nicz­ne zamki na kod PIN, które idealnie wpisały się oczeki­wa­nia inwesto­ra.