Przepisy dotyczące projektowania szatni

15 grudnia 2016 - 1 minute read

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę.

Komplek­so­we podej­ście przy wyposa­ża­niu obiektów komer­cyj­nych lub użytecz­no­ści publicz­nej zakłada gruntow­ną analizę potrzeb oraz zagrożeń płyną­cych z użytko­wa­nia mebli w trudnych warun­kach. Nasi pracow­ni­cy działu projek­to­we­go oraz handlo­we­go zwracają szcze­gól­ną uwagę na przemy­śla­ne i ergono­micz­ne ułożenie oraz przepisy płynące z prawa budow­la­ne­go i BHP. Wiele lat naszej pracy przy najbar­dziej wymaga­ją­cych projek­tach zaowo­co­wa­ło szcze­gó­ło­wą znajo­mo­ścią potrzeb oraz przepi­sów w budyn­kach sporto­wych, biuro­wych oraz produk­cyj­nych.

Masz pytania lub chcesz otrzymać projekt, który spełni nie tylko warunki estetycz­no-jakościo­we, ale również zgodny z przepi­sa­mi ?

Zadzwoń z przyjem­no­ścią podej­mie­my wyzwanie stworze­nia dla Ciebie projektu oraz mebli, które nie tylko Ciebie zachwycą.