Zamki do szafek Digilock w naszej ofercie

15 grudnia 2016 - 1 minute read

Od kwietnia 2015 roku jesteśmy przed­sta­wi­cie­lem firmy Digilock, produ­cen­ta zaawan­so­wa­nych techno­lo­gicz­nie i designer­skich zamków do szafek.

Szafki ubranio­we do klubu fitness, hotelu czy szatni pracow­ni­czej muszą oczywi­ście zostać wyposa­żo­ne w zamek. Standar­do­we zamki na kluczyk powoli odchodzą do lamusa, a coraz częściej nasi klienci potrze­bu­ją rozwią­zań bardziej nowocze­snych i dosto­so­wa­nych do oczeki­wań.

W kwietniu 2015 roku posta­no­wi­li­śmy skorzy­stać z oferty global­nej firmy Digilock. Ich oferta w naszej ocenie okazała się najlep­sza pod kontem asorty­men­tu, jakości oraz designu. Bardzo cieszymy się, ze nasi klienci szafki ATEPAA będą mogli wyposa­żyć w najlep­sze zamki elektro­nicz­ne na baterie. W naszej ofercie znajdują się zamki elektro­nicz­ne na kod PIN oraz na kartę.

W razie pytań dotyczą­cych zamków do szafek jesteśmy do Państwa dyspo­zy­cji.