Nowoczesne szafki na ławce

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA

Projekt oraz szafki do siłowni wykonane na zamówie­nie naszego klienta. Zapro­po­no­wa­ne przez nas połącze­nie lamina­tów imitu­ją­cych beton oraz lewitu­ją­cej ławki, zostało wybrane i zreali­zo­wa­ne w 2016 roku.

Szafki ubranio­we, zostały wyposa­żo­ne w zamki mecha­nicz­ne na kod, co stanowi nowocze­sną alter­na­ty­wę dla szafek zamyka­nych na kłódkę. Przemy­śla­ny design oraz spójność z wystro­jem szatni został niezwy­kle ciepło przyjęty przez inwesto­rów oraz klientów klubu fitness.