Countries:
 • Linia LOKSA™

  Szafki ubraniowe i depozytowe

Szereg możliwości oraz jakość.
Linia LOKSA™ Cię zaskoczy.

Szafki ubranio­we i depozy­to­we w całości metalowe z najwyż­szej jakości stali. Przemy­śla­na i dobrze zapro­jek­to­wa­na konstruk­cja oraz nowocze­sne lakiery prosz­ko­we wynoszą tą linię ponad poziom dotych­czas dostęp­nych mebli metalo­wych.

W standar­dzie w zależ­no­ści od modelu szafki wyposa­żo­ne są w drążek z haczy­ka­mi lub haczyk. Dodat­ko­wa półka lub inny sperso­na­li­zo­wa­ny element? Nie ma sprawy, staramy się, aby nasze produkty sprosta­ły wszelkim oczeki­wa­niom.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii LOKSA™

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
  Szafki z linii LOKSA™ mogą być lakie­ro­wa­ne w całej palecie RAL.
  Korpusy szaf oraz fronty mogą być lakie­ro­wa­ne w tym samym kolorze lub mieć dowolną konfi­gu­ra­cję.
  * Niektóre kolory lub opcje są dodat­ko­wo płatne.

  Zobacz kolory linii LOKSA™

 • Rodzaje zamków

  Szafki z linii LOKSA™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. 

  Zobacz dostępne zamki

 • Rodzaje perfo­ra­cji frontu

  Linia LOKSA™ daje nam możli­wość wykona­nia perfo­ra­cji na froncie lub pozosta­wie­nia gładkiej powierzch­ni.
  Dodat­ko­wa wenty­la­cja w indywi­du­al­nym stylu lub gładki eleganc­ki front. Sam decydu­jesz.

  Zobacz dostępne rodzaje

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

  Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej
 • szafki pracow­ni­cze do biura (m.in na laptopy) 
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka ( RAL ) 
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki 
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu 
 • stal galwa­ni­zo­wa­na ( *opcja)
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca” 
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm ) 
Korzyści:

 • atrak­cyj­na cena 
 • bogaty wybór kolory­sty­ki z palety RAL 
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii LOKSA™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

projekt_szatni_szafki_ubraniowe

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Szafki metalowe wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracow­ni­czych. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.