Targi FIBO 2016

15 grudnia 2016 - 1 minute read

Chcemy być bliżej Was z naszym produk­tem i entuzja­zmem do projek­to­wa­nia oraz produk­cji wysokiej jakości mebli. Zobacz relację z najwięk­szych targów Fitness w Europe. 

Targi FIBO w Kolonii to święto branży fitness z całej europy. Jesteśmy dumni, że jako nielicz­ny wystawca z Polski zapre­zen­to­wa­li­śmy swoje produkty w sposób nowocze­sny, budząc zainte­re­so­wa­nie klientów z całego świata.

Chcemy się również pochwa­lić, że nie tylko szafki oraz sprzęt fitness naszej marki PENT. wzbudził zainte­re­so­wa­nie, nasze stoisko wyróż­ni­ło się na tle innych, biorąc pod uwagę całe targi FIBO. Tym bardziej jest to dla nas miłe, ponieważ projekt oraz budowa była naszym dziełem.

Korzy­sta­jąc z okazji, chcie­li­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim, którzy tak licznie odwie­dzi­li nas podczas targów.