Countries:

Wysokiej jakości szafki na akta, idealne do nowoczesnego biura. 

Stworzone od podstaw.

Szafy na dokumenty — Linia VENTA

Szafki na dokumen­ty w systemie hybry­do­wym — Idealne połącze­nie stalo­we­go korpusu oraz frontu wykona­ne­go z płyty lamino­wa­nej lub płyty lakie­ro­wa­nej mdf. Szafy wyposa­żo­ne są w regulo­wa­ne stalowe półki o dużej nośności.
Jak każdy mebel z pod znaku ATEPAA, również szafy na dokumen­ty, wyróżnia nowocze­sne wzornic­two, stabilna stalowa konstruk­cja oraz funkcjo­nal­ność.

Wymiary oraz rodzaje

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek na akta i karto­te­ki.
Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

Zobacz typy szafek

Kolorystyka
  
Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafy ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Kolor korpusu może zostać wybrany z całej palety RAL. Poniżej prezen­tu­je­my kolory­sty­kę na fronty.
 

Zobacz kolory­sty­kę linii Venta

Karta Produktowa

Pobierz kartę produk­to­wą zawie­ra­ją­cą podsta­wo­we infor­ma­cje.
W razie dodat­ko­wych pytań jesteśmy do dyspo­zy­cji.

Pobierz kartę

ATEPAA zainspiruj się