Countries:
 • LINIA SIMPLE™

  Szafki ubraniowe, typ A

Jakość i estetyka.
Linia SIMPLE™.

Metalowe szafki pracow­ni­cze z linii SIMPLE™ to zupełnie inna jakość mebli socjal­nych. Odpowied­niej grubości stal, stabilna konstruk­cja, ręczne zgrze­wa­nie oraz nowocze­sne lakiery prosz­ko­we to gwaran­cja wielu lat użytko­wa­nia.

Szafki wykonane w systemie moduło­wym, który umożli­wia dopaso­wa­nie do każdego projektu, a wiele opcji wyposa­że­nia dodat­ko­we­go sprawia, że oferta szafek ATEPAA® jest najlep­szą na rynku. Szafki mogą być wykonane na cokole, nóżkach oraz ławce, dodat­ko­wo każda szafka może zostać wyposa­żo­na w skośny daszek lub dowolny zamek. Wykonu­je­my również inne meble wykonane na bazie stali. Zapra­sza­my do kontaktu.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA® oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii Simple

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA® z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
  Szafki z linii SIMPLE™ mogą być lakie­ro­wa­ne w całej palecie RAL.
  Korpusy szaf oraz fronty mogą być lakie­ro­wa­ne w tym samym kolorze lub mieć dowolną konfi­gu­ra­cję.
  * Niektóre kolory lub opcje są dodat­ko­wo płatne.

  Zobacz kolory w linii SIMPLE™

 • Rodzaje zamków

  Szafki ubranio­we z linii SIMPLE™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków.

  Zobacz dostępne zamki

Zastosowanie:
 • szafki dla pracow­ni­ków
 • szafki dla służb publicz­nych
 • szafki BHP
 • szafki do szatni różnego typu 
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka (RAL)
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu 
 • stal galwa­ni­zo­wa­na ( *opcja)
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na ławce (standard lub ” ławka wisząca”) 
 • szafki na nóżkach (10. 14 cm) 
 • szafki z daszkami skośnymi 
Korzyści:

 • atrak­cyj­na cena 
 • wysoka jakość, która przekła­da się na wiele lat użytko­wa­nia
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii SIMPLE™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA® wykonany przed reali­za­cją.

Szafki metalowe wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez pracow­ni­ków w różnego typu zakła­dach pracy. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.