Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie ma znacze­nie dla pracow­ni­ków. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz identy­fi­ka­cją reali­zo­wa­ne­go obiektu.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, a na następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń przycią­ga swoją atmos­fe­rą. Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet. Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Szafki pracow­ni­cze oraz inne meble do pomiesz­czeń socjal­nych, które dostar­cza­my do renomo­wa­nych firm w całej Europie charak­te­ry­zu­ją się jakością oraz estetyką wykona­nia. Takie podej­ście gwaran­tu­je naszym klientom satys­fak­cję z podjętej decyzji nawet wiele lat po zakupie.

  • Wszyst­kie
  • Szatnia pracow­ni­cza

Szafki śniadaniowe

Dla pracow­ni­ków produk­cyj­nych fabryki Kamis SA wykona­li­śmy szafki śniada­nio­we z zamkami elektro­nicz­ny­mi na kod.

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

Szafki pracownicze na ławce

Dla pracow­ni­ków obsługi biurowca Q22 w Warsza­wie wykona­li­śmy jedno­ko­mo­ro­we szafki metalowe na ławce. 

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

Szafki pracownicze typu L

Dla pracow­ni­ków banku PNB Paribas wykona­li­śmy szafki metalowe L z zamkami elektro­nicz­ny­mi na kod. 

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE