Countries:

Wysokiej jakości szafki na akta, idealne do nowoczesnego biura. 

Stworzone od podstaw.

Szafki na akta i kartoteki — Linia FILA

Szafki karto­te­ko­we dostępne w różnych konfi­gu­ra­cjach i kolorach.
Szuflady zainsta­lo­wa­ne na telesko­po­wych prowad­ni­cach kulko­wych o podwój­nym wysuwie, z zabez­pie­cze­niem przed wypada­niem. Jak każdy mebel z pod znaku ATEPAA, również szafy karto­te­ko­we, wyróżnia nowocze­sne wzornic­two, stabilna stalowa konstruk­cja oraz funkcjo­nal­ność.

Wymiary oraz rodzaje

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek na akta i karto­te­ki.
Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

Zobacz typy szafek

Kolorystyka

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Szafki z linii LOKSA™ mogą być lakie­ro­wa­ne w całej palecie RAL.

Zobacz kolory­sty­kę

Karta Produktowa

Pobierz kartę produk­to­wą zawie­ra­ją­cą podsta­wo­we infor­ma­cje.
W razie dodat­ko­wych pytań jesteśmy do dyspo­zy­cji.

Pobierz kartę

ATEPAA zainspiruj się