Szafki metalowe do biura na laptopy

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII LOKSA™ + WRZUTNIA

Nowocze­sne biuro firmy z branży IT zloka­li­zo­wa­ne w Krakowie potrze­bo­wa­ło stylo­wych mebli, które pomiesz­czą kompu­te­ry osobiste pracow­ni­ków. Inwesto­ro­wi najbar­dziej przypa­dła do gustu nasza linia mebli metalo­wych do biur pod nazwą LOKSA™. 

Szafki w designer­skim biurze muszą spełniać nie tylko kryteria praktycz­ne ale również estetycz­ne.
Zapro­po­no­wa­ne rozwią­za­nie kolory­stycz­ne oraz dbałość o każdy detal zaowo­co­wa­ły 100 % satys­fak­cją ze strony inwesto­ra. Szafki zostały wyposa­żo­ne w regulo­wa­ną półkę oraz zamek elektro­nicz­ny na kod PIN, który idealnie sprawdza się w szafkach biuro­wych dla pracow­ni­ków.