Countries:
 • Linia LOKSA™ INDUSTRIAL

  Industrialne szafki pracownicze
  i depozytowe

Design oraz jakość.
Linia LOKSA™ Industrial.

Industrial­ne szafki pracow­ni­cze i depozy­to­we tzw. “lockersy” w całości metalowe z najwyż­szej jakości stali w stylu ” blacke­ned steel”. Projek­tan­ci ATEPAA zmienili zwykłe szafki metalowe w stylowe meble metalowe do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych i kompu­te­rów, które idealnie wpisują się we wnętrza nowocze­snych biur. Archi­tek­ci oraz inwesto­rzy szuka­ją­cy niestan­dar­do­wych rozwią­zań z pewno­ścią dzięki tej linii znajdą coś dla siebie. Szafki charak­te­ry­zu­ją się surową formą ale dzięki nowocze­snym lakierom ich powierzch­nia jest niezwy­kle miła w dotyku oraz łatwa w utrzy­ma­niu czysto­ści.

Wykonu­je­my również inne industrial­ne meble wykonane na bazie stali. Zapra­sza­my do kontaktu.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii LOKSA™

 • Kolory­sty­ka

  Jakość lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.
  Szafki z linii LOKSA™ Industrial lakie­ro­wa­ne są w specja­li­stycz­nym trans­pa­rent­nym lakierem prosz­ko­wym. Istnieją 2 opcje struk­tu­ry:
  — mat
  — połysk

  Zamów próbkę

 • Rodzaje zamków

  Szafki z linii LOKSA™ Industrial mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków.

  Zobacz dostępne zamki

 • Rodzaje perfo­ra­cji frontu

  Linia LOKSA™ Industrial daje nam możli­wość wykona­nia perfo­ra­cji na froncie lub pozosta­wie­nia gładkiej powierzch­ni.
  Dodat­ko­wa wenty­la­cja w indywi­du­al­nym stylu lub gładki eleganc­ki front. Sam decydu­jesz.

  Zobacz dostępne rodzaje

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

  Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we oraz na rzeczy osobiste do biura 
 • szafki na laptopy 
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
 • szafki na dokumen­ty
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • struk­tu­ra lakieru w 2 opcjach: mat oraz połysk 
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu 
 • możli­wość wykonana wrzutni na dokumen­ty
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”) 
 • szafki na nóżkach ( 10. 14 cm ) 
Korzyści:

 • atrak­cyj­na cena 
 • nieba­ga­tel­ny, designer­ski wygląd 
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • orygi­nal­ność oraz wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii LOKSA™ Industrial w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

 

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Szafki metalowe wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracow­ni­czych. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.