Szafki pracownicze dla EY w Warszawie

SZAFKI PRACOWNICZE Z LINI ARTA™

Projekt oraz szafki pracow­ni­cze wykonane na zamówie­nie dla global­nej firmy EY. Projekt obejmo­wał wypro­du­ko­wa­nie oraz insta­la­cję szafek na
7 pietrach biurowca przy rondzie ONZ w Warsza­wie.

Szafki pracow­ni­cze ARTA™ to połącze­nie stabil­ne­go stalo­we­go korpusu oraz drzwi wykona­nych z płyty lamino­wa­nej. Każda szafka została wyposa­żo­na w 2 regulo­wa­ne półki oraz zamek elektro­nicz­ny, obsłu­gi­wa­ny za pomocą karty pracow­ni­czej. Szafki idealnie uzupeł­ni­ły nowocze­sne i stylowe wnętrza zapro­jek­to­wa­ne przez presti­żo­we biuro projek­to­we Massive Design.