Szafki ubraniowe z grafiką

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA™

Szafki do nowocze­sne­go klubu fitness w Warsza­wie zostały wykonane w techno­lo­gi hybry­do­wej. Całości indywi­du­al­ne­go charak­te­ru nadała grafika oraz stylowe elementy uzupeł­nia­ją­ce, takie jak pufy czy blaty po suszarki.

Projekt zakładał wykona­nie prawie 600 szafek, a więc istotnym elemen­tem było ergono­micz­ne rozpla­no­wa­nie szafek oraz ławek. Projekt okazał się dużym wyzwa­niem, ale efekt przeszedł najśmiel­sze oczeki­wa­nia. Warto wspomnieć, że jako system zamknięć inwestor wybrał zamki na kłódki, który uzupeł­ni­li­śmy uchwytem z sperso­na­li­zo­wa­nym nadru­kiem.